דין סעודה שלישית בשבת,דין תפילת מנחה בשבת

סימן רצא - דין סעודה שלישית בשבת (המשך)- א. כבר פשט המנהג שאין מקדשים על היין בסעודה שלישית. ומכל מקום היכא דאפשר נכון לברך על היין באמצע הסעודה. והנוהגים לקדש [בברכת הגפן בלבד] בסעודה שלישית

3 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

סימן רצא – דין סעודה שלישית בשבת (המשך)
 
א. כבר פשט המנהג שאין מקדשים על היין בסעודה שלישית. ומכל מקום היכא דאפשר נכון לברך על היין באמצע הסעודה. והנוהגים לקדש [בברכת הגפן בלבד] בסעודה שלישית, אין צריך למחות בידם.
ב. גם בסעודה שלישית צריך לבצוע על שני ככרות. וגם הנשים חייבות בלחם משנה. ואם אין להם לחם משנה, יצרפו ב’ חצאי לחם, שיהיה נראה כשלם. אך אין נוהגים לכסות את הלחם משנה במפה. ומכל מקום טוב להחמיר לכסות הלחם במפה גם בסעודה שלישית.
ג. אם בעל הבית מברך על היין בסעודה שלישית, ומתכוין לפטור בברכתו את כל המסובים בסעודה, יש לו על מה שיסמוך, ובלבד שגם הם יכוונו לצאת ידי חובת הברכה, וישתו מהיין על סמך ברכתו.
ד. נכון להרבות במעדנים כפי יכולתו גם בסעודה שלישית. ובפרט כדי להשלים מאה ברכות.
ה. נכון לאכול דגים גם בסעודה שלישית. וכבר ביארנו שמי שאינו אוהב את טעם הדגים, אינו חייב לאנוס עצמו באכילת דגים בשבת.
ו. יש נוהגים לאכול ביצים מבושלות בסעודה שלישית בשבת, מפני אבלו של משה רבינו שמת בשבת. ויש שאוכלים ביצים גם בסעודת שחרית מטעם עונג שבת.
ז. סעודה שלישית צריך לעשותה בפת. ואם הוא שבע ביותר שאי אפשר לו לאכול פת, יכול לעשותה בכל מאכל העשוי מאחד מחמשת מיני דגן, או בפת הבאה בכיסנין. ואם גם זה אי אפשר לו, יכול לעשותה בדברים שמלפתים בהם את הפת כבשר ודגים, או אף בפירות. ונכון יותר בפירות מבושלים. ואם אין לו גם פירות, יברך על היין וישתה רביעית.
ח. נשים חייבות בסעודה שלישית, שהנשים שוות לאנשים לכל עניני שבת. ואם הן אוכלות לבדן, צריכות גם לבצוע על לחם משנה.
ט. צריך להזכיר מעין המאורע בברכה שלישית של ברכת המזון, גם בסעודה שלישית. דהיינו, בשבת אומר רצה והחליצנו, וביום טוב ובראשי חדשים אומר יעלה ויבא. ואם טעה והקדים אמירת יעלה ויבא לרצה והחליצנו, יצא.
י. אם נמשך בסעודתו וחשכה, רשאי להמשיך לאכול, ומזכיר רצה והחליצנו בברהמ"ז.
יא. מי ששכח לומר "רצה והחליצנו" בברכת המזון בסעודה שלישית בשבת, אם נזכר אחר שחתם בונה ירושלים, אומר שם ברוך אתה ה’ אשר נתן וכו’, וממשיך בברכה רביעית. ואם התחיל בברכה רביעית, אינו חוזר לראש, דספק ברכות להקל.
יב. אשה ששכחה לומר "רצה והחליצנו" בסעודה שלישית בשבת, אף אם נזכרה קודם שהתחילה בברכה רביעית, אין לה לומר שם ברכת אשר נתן בשם ומלכות, אלא יכולה לומר ברכה זו בלי שם ומלכות, או להמשיך בברכה רביעית.
יג. כשחל ראש חודש במוצאי שבת, וסיים את סעודתו אחר שחשכה, אינו אומר יעלה ויבא בברכת המזון, ומזכיר בה רק "רצה והחליצנו". וכל שכן אם מברך קודם החשכה. והוא הדין כשחל חנוכה ביום ראשון.
יד. כשמברכים על הכוס בברכת המזון בסעודה שלישית, אף אם כבר שקעה החמה, מותר לשתות מהיין אחר ברכת המזון. ומי שקשה לו לשתות יין, יכול שלא לשתות את היין שבירכו עליו ברכת המזון, ולהניחו להבדלה.
טו. אם התפלל ערבית באמצע סעודתו, או שהבדיל קודם ברכת המזון, אינו אומר רצה והחליצנו בברכת המזון, או על הנסים במוצאי חנוכה.
טז. אם סיים אכילתו בסעודה שלישית, וקודם ברכת המזון שמע צלצול הטלפון [לאחר שהשבת יצאה] אין לו להרים השפופרת, שע"י כך מפסיד אמירת רצה והחליצנו בברהמ"ז.
יז. לכתחילה יש לאכול סעודה שלישית קודם שקיעת החמה. אולם אם התעכב מלאכול עד ששקעה החמה, יכול להתחיל לאכול תוך י"ג דקות וחצי [בשעות זמניות] אחר השקיעה. וכבר ביארנו שכל שהתחיל לאכול קודם צאת הכוכבים, אפילו לא הספיק לאכול כזית, יכול להמשיך באכילתו גם לאחר שחשכה. ואין הבדל בזה בין דברי מאכל לצורך הסעודה, או פירות וירקות הבאים לקינוח, או בוטנים וגרעינים. אבל אם היה יושב ואוכל פירות ומגדנות [שלא בתוך הסעודה], צריך להפסיק את אכילתו עם השקיעה.
יח. אם היו שניים יושבים ואוכלים סעודה שלישית, ואחר השקיעה בא שלישי ואכל עמהם, מצטרף לזימון שלשה. אבל אם התחיל לאכול עמהם באיסור, דהיינו לאחר צאת הכוכבים, אינו מצטרף עמהם לזימון.
יט. ערב יום טוב שחל בשבת, מצוה להקדים ולאכול סעודה שלישית לפני תחילת שלוש השעות האחרונות של היום, כדי שיוכל לאכול בליל יו"ט לתיאבון. ואם איחר, אע"פ כן יקיים מצות סעודה שלישית, אך יאכל פת פחות מכביצה. ולא יאריך בסעודה לאחר השקיעה.
 
סימן רצב- דין תפלת מנחה בשבת
 
כ. ראוי ונכון להתפלל מנחה בשבת ברוב עם, שמאחר שמוציאין ספר תורה, אין זה כבוד לספר תורה להוציאו במעט אנשים. ואומרים למנצח על הגיתית וגו’, פטום הקטורת, אשרי יושבי ביתך, ובא לציון וגו’.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה