להשלים מאה ברכות בשבת,דין סעודה שלישית בשבת

סימן רצ - להשלים מאה ברכות בשבת (המשך)- א. אף על פי שצריך להשלים מאה ברכות בשבת בפירות ומגדנות, מכל מקום אין לברך על הפירות שלפניו, על כל פרי ופרי בפני עצמו, כגון אם בירך בורא פרי העץ על תפוח, אינו רש

4 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

סימן רצ – להשלים מאה ברכות בשבת (המשך)
 
א. אף על פי שצריך להשלים מאה ברכות בשבת בפירות ומגדנות, מכל מקום אין לברך על הפירות שלפניו, על כל פרי ופרי בפני עצמו, כגון אם בירך בורא פרי העץ על תפוח, אינו רשאי לברך שוב על אגס, וכדומה. וכן אינו רשאי לאכול פרי ולברך לפניו ולאחריו, ומיד לאכול פרי אחר, ושוב לברך עליו ברכה לפניה ולאחריה. אלא אם כן בירך ברכה אחרונה ולא היה בדעתו לאכול יותר בעת ההוא, כשיעבור אותו הזמן רשאי לחזור ולברך.
ב. בשבת, מותר להניח את הפירות והמגדנות שהובאו לפניו על השולחן, עד לאחר ברכת המזון, כדי לברך עליהם לפניהם ולאחריהם ולהשלים בכך מאה ברכות בשבת. ואין לחוש בזה לגורם לברכה שאינה צריכה. וטוב שיצוה לבני ביתו להביאם לפניו רק לאחר ברכת המזון.
ג. מי שמאריך בסעודה שלישית בשבת, גם לאחר צאת הכוכבים, ואחר כך מברך בסוף הסעודה על פירות ומגדנות, וברכת המזון, מהני שפיר להשלים לחיוב מאה ברכות בכל יום.
ד. אחר סעודת שחרית קובעים ללמוד מדרשים וכדומה. ואסור לקבוע סעודה בשעה שנקבעה לציבור ללימוד. וכל שכן שאין להרבות בשיחה בטלה בשבת.
ה. יש שנהגו לבקר אצל ההורים בשבת, אולם אין בזה שום חיוב מהדין.
ו. פועלים ואנשי עמל שאין להם הרבה זמן ללמוד במשך כל השבוע, צריכים להרבות בלימוד התורה בשבת, יותר מתלמידי חכמים הלומדים במשך כל השבוע. ונכון לקבוע בכל אתר ואתר שיעור בהלכה ובאגדה, ללמד לעם את הדרך אשר ילכו, ואת המעשה אשר יעשו, וכבר אמרו חז"ל: לא ניתנו שבתות וימים טובים לעם ישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. ולכן מן הראוי לקבוע שיעורים ברבים, ולשלב בהם דברי הלכה ופרשת השבוע.
ז. מצוה לחדש חידושי תורה בשבת, ומי שאינו בר הכי, ילמד דברים שלא למד עד הנה.
ח. מעיקר הדין אין איסור לתלמיד חכם לעסוק בלימודו ביום שבת בעיון עמוק ובפלפול של הלכה, ובפרט אם התלמיד חכם מוצא נחת רוח מזה. אולם דרך עצה טובה ראוי לו להתעסק במדרשות וספרי אגדה ביום שבת, כדי להתענג ולשמוח ולהחליף כח, כדי שלא יתעייף יותר מדאי, ובפרט שנכון וראוי לקבוע גם כן זמן למדרש וספרי אגדה, ושעל ידי זה יוכל לדרוש לרבים להדריכם ביראת ה’, ובפרט בדורינו זה דאחסור דרי, וכל העם רצים אחר דברי אגדה.
ט. הרגיל בשינת צהרים, לא יבטלנו בשבת, כי עונג הוא לו. אך לא ירבה בשינה.
י. לא יאמר אדם אלך לישן מפני שאני צריך לעשות מלאכה בלילה, או לצאת לדרך, אלא יכוין לשם עונג שבת.
יא. המברך ברכה מעין שלש בשבת, צריך להזכיר בה מעין המאורע. וקודם שיאמר כי אתה טוב ומטיב לכל יוסיף: ורצה והחליצנו ביום השבת הזה. ואם שכח לאומרו, וכבר הזכיר שם ה’ שבסיום הברכה, אינו חוזר.
יב. מי ששכח להזכיר רצה והחליצנו בברכת המוזן של סעודה ראשונה ושניה של שבת, דהיינו בליל שבת ובסעודת שחרית, אם נזכר מיד כשאמר ברוך אתה ה’ כדי לחתום בונה ירושלים, יאמר למדני חוקיך, ויחזור לזמר רצה והחליצנו. ואם אמר תיבת בונה כדי לחתום בונה ירושלים, יסיים החתימה, ויאמר שם ברכת אשר נתן וכו’. ואם התחיל בברכה רביעית אחר שאמר ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם, כדי לומר לעד האל וכו’ יסיים: אשר נתן שבתות למנוחה וכו’. ואחר כך ימשיך בברכה רביעית. ואם התחיל בנוסח הברכה הרביעית, שאמר תיבת לעד, או תיבת האל, חוזר לראש ברכת המזון. ודין האשה כדין האיש.
יג. אם מסופק אם אמר רצה והחליצנו, ונזכר קודם שאמר לעד וכו’, אומר אשר נתן וכו’. ואם אמר תיבת לעד וכו’, אינו חוזר גם בסעודה ראשונה ושניה.
יד. הרוצה להשאר ניעור כל הלילה בליל שבת, ולעסוק בתורה, ויש לו מזה תענוג ושמחה, אף על פי שמצד ההלכה אין בזה איסור, מכל מקום ראוי והגון יותר שילך לישון איזה זמן, ולא ינדד שינה מעיניו בליל שינה, ובפרט כשיש לחוש שהדבר יגרום לו חולשה ועייפות בעת תפילת שחרית של שבת.
טו. מותר לישב בשבת בשמש כדי להתחמם, אף אם מכוין לשם בריאות, מאחר שאין הדבר ניכר שעושה כן לשם בריאות. ובימות הקיץ החמים, אם יש לו צער מישיבה בשמש, אין ראוי לעשות כן.
 
סימן רצא – דין סעודה שלישית בשבת
 
טז. יהא זהיר מאד לקיים סעודה שלישית, וישתדל לקיים אותה באכילת פת מעט יותר משיעור כביצה פת [כ-54 גרם] אף אם הוא שבע. ואם אי אפשר לו לאכול פת שיעור כביצה, יאכל פת שיעור כזית. [ואו יטול ידיו בלי ברכה]. ואם אי אפשר לו לאכול כלל, או שהוא חולה מרוב אכילה, אינו חייב לצער את עצמו, שהסעודה לעונג ניתנה ולא לצער. והחכם עיניו בראשו שלא ימלא כרסו בסעודת הבוקר כדי ליתן מקום לסעודה שלישית, ובפרט בימות החורף שהימים קצרים.
יז. אף הנוהגים להקיף את השולחן בליל שבת, בסעודה שלישית אין צריך להקיף השלחן.
יח. מי שאין לו כסף כדי לקנות מערב שבת צרכי סעודה שלישית, ויכול לקנותם בריבית דרבנן, מותר לו לקנותם על ידי ריבית דרבנן, כדי לקיים מצות סעודה שלישית. וכל שכן לצורך סעודה ראשונה ושניה.
יט. זמן סעודה שלישית הוא משיגיע זמן מנחה, דהיינו משש שעות ומחצה ולמעלה. ויתפלל מנחה קודם שיאכל, או שיעמיד שומר להזכירו להתפלל מנחה. ואם עשאה קודם לכן יחזור ויאכל כשיגיע זמנה. ואם התחיל באכילתו קודם זמן מנחה, ותוך כדי אכילתו הגיע זמן מנחה, והמשיך באכילתו, ואכל כזית אחר שש שעות ומחצה, יצא ידי חובת סעודה שלישית, דבזה לא אזלינן בתר תחילת הסעודה.
כ. נכון יותר לאכול סעודה שלישית אחר שהתפלל מנחה, וכן המנהג. ואם אכל קודם מנחה, ואי אפשר לו לחזור ולאכול אחר מנחה, יצא ידי חובת סעודה שלישית. וכן בכגון שקשה לו לאכול אחר תפילת מנחה, או שאין שם מנין לתפילת מנחה, יכול לאכול אפילו לכתחילה קודם תפילת מנחה, ובלבד שיגיע זמן מנחה גדולה. ולכן במושב שיש שם בית כנסת אחת, ובגלל קושי הדרך מתפללים מנחה וערבית במוצ"ש סמוכים זה לזה, יקדימו לאכול קודם מנחה. אלא שנכון יותר להנהיג להתפלל מנחה גדולה, כדי שיוכלו לאכול אחר תפילת מנחה בציבור, בפרט שלדעת האר"י ז"ל זמן סעודה שלישית הוא דוקא אחר שהתפלל מנחה.
כא. אם נמשכה סעודת הבוקר עד שהגיע זמן מנחה, ויש לחשוש שלא יוכל לאכול סעודה שלישית אלא אכילה גסה, יפסיק הסעודה ויברך ברכת המזון, ונכון גם שיקום וילך מאצל השולחן וילך לחדר אחר או לחוץ כדי לעשות הפסק, ואחר כך יטול ידיו ויברך ברכת המוציא ויסעוד סעודה שלישית. ומכל מקום לכתחילה אין לעשות כן, וגם יש להזהיר את הרבים, שלא יעשו כן אלא אחר שהגיע זמן מנחה גדולה.    

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה