שירת הבאר – פרשת השבוע חקת

פרשת השבוע חקת - הבאר היא סוד התורה שבעל פה, שהיא בתחילה "מרה" ולכן נקראת בארה של מרים, כי צריכים עמל רב ועבודה קשה עד שזוכים לקנות את התורה שבעל פה...

2 דק' קריאה

הרב שמואל שטרן

פורסם בתאריך 25.12.07

פרשת חקת
 
שירת הבאר – שירת התורה
 
 
שירת הבאר היא שירת התורה מכיון שהבאר מרמזת על השגות התורה, ככתוב: "אין מים אלא תורה", והיא יסוד התורה שבעל פה (כמובא במגלה עמוקות), לכן שרו שירה משום שהשיגו לאחר ארבעים שנה את התורה שבעל פה, בבחינת: אין אדם עומד על דעת רבו רק אחר מ' (ארבעים) שנה, ועל כן כתוב כאן "אז ישיר ישראל" ולא כמו שכתוב בשירת הים "אז ישיר משה", כי כאן ישראל עלו ועמדו על פרקן והשיגו את דעת רבם ומשום כך יכלו לשיר את שירת התורה.
 
התורה נקראת שירה, ככתוב "כתבו לכם את השירה הזאת", לכן שרו שירה מיוחדת לכבוד הבאר שמגלה לנו שהתורה כולה היא שירה.
 
על שירת הבאר כתב "אור החיים" הקדוש (פס' יז) וזה לשונו:
 
"אפשר כי שירה זו על התורה אמרוה ובזה גם כן לא נקרא תיגר על הדור ההוא למה לא שוררו שירה חדשה כשנתנה להם תורה מורשה, אשר לה נאוה תהילה, כי ודאי היא זאת שירת התורה שנקראת באר מים חיים, נקראת באר על שם המקור שהיא השכינה עליונה שנקראת באר גם מים, לפי שהתורה נמשלה למים…
 
"ואומר "חפרוה שרים" – כי באמצעות עסק התורה מתקנים מקור עליון שנקרא באר, והתיקון הוא כפי בחינת מעלת העוסקים בתורה, הצדיקים הראשונים שהיו במדרגה גדולה הם שחפרו את הבאר ועשאוה לשתות ממנה, והם האבות, בסוד "והאבן גדולה על פי הבאר, ויגל את האבן וישק את הצאן" (בראשית כט, ב), ומאז היתה ראוייה התורה לינתן לישראל, ועודנה לא היתה בבחינת השגה לשתות ממנה, עד שכרוה נדיבי העם, הם משה, אשר הורידה לנו, ועמדו אחריו מקבליה ממנו – זקנים ונביאים ואנשי כנסת הגדולה, ופירשוה וגילו מצפוניה, והוא אומר כרוה נדיבי העם, כי תורה שבכתב בלא תורה שבעל פה אין אדם יכול לשתות ממימיה, ואומר "במחוקק משענותם" – הוא מה שהוסיפו לחדש בתורה חכמי הדורות" (עד כאן לשונו של "אור החיים" הקדוש).
 
נמצא, שהבאר היא סוד התורה שבעל פה, שהיא בתחילה "מרה" ולכן נקראת בארה של מרים, כי צריכים עמל רב ועבודה קשה עד שזוכים לקנות את התורה שבעל פה, לכן משה רבנו ע"ה היה צריך להמתיק את המים המרים של הבאר, כדי להוריד לעם ישראל "שכל ומוח חדשים", בבחינת השגות חדשות בתורה, וזו שירת הבאר – שלאחר ארבעים שנה זכו להשגות הגבוהות והנעלות של התורה ולהשיג את סודותיה, כי היא סוד השכינה כנ"ל, ויכלו לעמוד על דעת רבם, על כן שרו שירה.
 
השירה מגלה על שלימות, ולאחר מ' (ארבעים) שנה זכו לשלימות השגות התורה בכל מה שניגלה להשגתם במדבר. אולם, אם היו נכנסים לארץ – אזי היתה הבאר נשארת איתם לנצח והיתה נתתקנת השכינה בשלימות, היא הנהגת רחל עלמא דאיתגליא, והיו זוכים להשגות התורה שבעל פה כפי שיהיה לעתיד לבוא. אולם משום שלא זכו – אזי הבאר נמצאת בים הכנרת, כמו שגילה לנו האריז"ל הקדוש שבאר מרים נמצאת בכנרת שהיא ים המלכות.
 
נמצא, שלעתיד לבוא תתגלה לנו השירה הזו ומי הבאר ינבעו בשלימות בהשגות הנפלאות של התורה, בגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

פרשת השבוע ויצא - עבודת האיש הישראלי היא להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ולהיות בקי ברצוא ושוב בעליות הסולם ובמורדותיו. והבקיאות היא שבין בעליה ובין בירידה ישמור על...

Featured Products