תכנית ביטחון

אותו קריין חשב לעשות קצת ליצנות על חשבוננו, ושאל אותי אם יש לי תוכנית שלום וביטחון. לתדהמתו, עניתי, "כן, ועוד איך!"

3 דק' קריאה
breslev israel

הרב אליעזר רפאל ברוידא

פורסם בתאריך 10.10.23

תוכנית שלום ובטחון בארץ ישראל
 
לא מזמן, היה דיון על המצב הביטחוני בארץ באחד מערוצי הרדיו המפורסמים. מנחה התכנית התקשר אלי וסיפר לי שאחד המאזינים הציע פתרון מעניין להנהגה הכושלת: “צריך אמונה במדינה”, אמר המאזין. “תן לרב שלום ארוש את תפקיד ראש הממשלה, ולרב לייזר ברוידא את תפקיד שר הביטחון”. אותו קריין חשב לעשות קצת ליצנות על חשבוננו, ושאל אותי אם יש לי תוכנית שלום ובטחון. לתדהמתו, עניתי, “כן, ועוד איך!” המפתח לשלום ובטחון, כמו כל יתר המפתחות, נמצאים אך ורק בתורתנו הקדושה.
 
בפרשת בהר נאמר: “וישבתם על הארץ לבטח” (ויקרא כח, יח). על פי פשוטו, ניתן להבין את הפסוק בשתי דרכים:
 
א. כנבואה, כלומר, אם קיימתם את הרישא (ההתחלה) “ועשיתם את חקתי ואת משפטי” אז יתגשם הסיפא (הסוף), “וישבתם על הארץ לבטח“.
 
ב. כמצוה המחייבת ישיבה בארץ ישראל, ולא סתם דיור, אלא ישיבה על מנת לקיים את כל מצוותיה. לפי סמיכותם של שני המונחים, ישיבה ובטח, אין אדם מקיים את מצוות ישוב ארץ ישראל בשלמותה אם אינו יושב בביטחון גמור, בשקט ובשלווה, שנאמר כאן מפורש לבטח, ומימוש הביטחון הינו רק על ידי עשיית החוקים והמשפטים, עד כאן פשוט פשט.
 
ייתכן לומר שזוהי כוונת חז”ל (כתובות קי, ע”ב), כשאמרו, “לעולם ידור אדם בארץ ישראל”, ובדיוק בלשון הזה הובא להלכה (רמב”ם הל’ מלכים פ”ה, הי”ב), שמי שנמצא בארץ ישראל מתחייב על מצוותיה, ומי שנמצא בחוץ לארץ פטור. וכמשל, מי הוא זה שאוהב את המלך באמת? הוי אומר זה שמחזר אחר מצוותיו ודוחה כל פטור בשתי ידיים (ראה פי הבאר, פ’ בהעלתך, ד”ה למה נגרע).
 
פועל יוצא – שמי שאוהב את המלך באמת ישב לבטח, משום שהמלך ישמור עליו כבבת עינו. נמצא שמי שמשתוקק לקיים את כל מצוות הקב”ה, ורץ לקבוע את משכנו בארץ ישראל ומתאמץ על ידי מעשיו הטובים להכריע את כלל ישראל לכף זכות ולהאיץ את בניין בית המקדש – הכל כדי להתחייב בכל מצוות התורה – בודאי יש לו א-לוה, ומובטח לו חיים טובים ושלווים, ללא עול מלכות בשר ודם וללא עול דרך ארץ, כדי שימשיך לעסוק בתורה ובמצוות. שנזכה לזה בעזרת השם, אמן.
 
עוד יש לשאול, מדוע בפסוק הנדון, ארץ ישראל קודמת לביטחון, ככתוב “וישבתם על הארץ לבטח“, ובפסוק הבא (ויקרא כה, יט), מקדים הכתוב בטחון לארץ ישראל, שנאמר, “וישבתם לבטח עליה“?
 
אפשר לתרץ בעזרת השם, שישנה דעה המדגישה ישיבה בארץ, בין בזמן שלווה ובין בזמן סכנה. לעומתה, קיימת דעה שהשלום קודם לישיבה בארץ, כפי שבפסוק השני הקדימה לבטח, היינו השלום, ל-עליה, שהיא ארץ ישראל. ובכן, התורה הקדושה כפלה, ופעם הקדימה ארץ ישראל ופעם הקדימה בטחון, כדי להדגיש שבין אם חשוב לאדם שלום לארץ ישראל ובין שחשוב לו ארץ ישראל לשלום, מצוה עליו לשבת בארץ ולקיים את מצוותיה, כי על ידי כך ישיג את השלום. וכל מי שצועק לשלום פשוט צריך לפתוח את עיניו לפרשת בחוקותי (בחקתי, ויקרא כו, ג – ו), כדי ללמוד את תוכנית השלום האמיתית של מלך מלכי המלכים הקב”ה, המקישה בין אם בחקתי תלכו ל- ונתתי שלום בארץ“.
 
נראה בחוש בעידן הנוכחי איך שמנהיגי ארץ ישראל הרחוקים מתורה אובדי עצות היאך להשיג בטחון, ומוציאים הון עתק על הבלי שווא, כאילו אפשר לבטוח בגושי פלדה ובוועדות חקירה. ואילו כאן, התורה הקדושה מציגה תוכנית בטחון לארץ ישראל פשוטה וחכמה: ועשיתם את חקתי ואת משפטי“, ואז “וישבתם על הארץ לבטח“. מתוך הן שומעים לאו, ואז מבינים שלא ייתכן שלום בארץ כל עוד שמחזיקי השלטון נמנעים מלקיים את רצון השם יתברך. ח’קתי ו’את מ’שפטי דווקא, ראשי תיבות “מוח“. זהו המוח היהודי, היודע לקיים את מצוות השם, וזוהי החכמה היהודית האמיתית.
 
מי שהיה רוצה שלום באמת היה לומד תורה, שומר שבת, אוכל כשר, ומניח תפילין. הקב”ה מקיים את כל יתר הבטחותיו, ובנקל יוכל לקיים גם את זו. כל מי שעובר על רצונו יתברך הינו האויב האמיתי של השלום בארץ. פלא איך הפתי לא מבין: היצר הרע מריץ את הפתי לרדוף תאוות אסורות ולהתנגד לחיי תורה. בעבור שאותו פתי חוטא על אדמת קודש, אויבים קמים על ארץ ישראל. היות וקמים על הארץ, אזי צריך צבא ומגייסים את פתי לשלוש שנים ולעוד שלושים שנה מילואים בהמשך. אילו רק היה מכבד את השבת, היה נגאל.
 
“לכן,” סיימתי לאוזני אותו קריין נדהם, “אם הינך רוצה שלום ובטחון באמת, תתחיל ללמוד את התורה על מנת לקיים אותה!”
 
השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, אמן כן יהי רצון.

כתבו לנו מה דעתכם!

1. שמואל אראוג'ו

י"ט אייר התשפ"ב

5/20/2022

תודה

2. מסע פנימי

כ"ג אייר התש"ע

5/07/2010

מאמר נפלא הלוואי שנזכה לחזק עוד ועוד את אמונתנו בקב”ה, כדי שגם בעיתות לחץ של מלחמה ומשבר, נדע בבירור שהוא היחיד שניתן לפנות אליו (ולא אף גורם אחר, “חזק” ככל שיהיה) ושהכל כמובן לטובתנו בלבד.
http://Pnimi.022.co.il

3. מסע פנימי

כ"ג אייר התש"ע

5/07/2010

הלוואי שנזכה לחזק עוד ועוד את אמונתנו בקב”ה, כדי שגם בעיתות לחץ של מלחמה ומשבר, נדע בבירור שהוא היחיד שניתן לפנות אליו (ולא אף גורם אחר, “חזק” ככל שיהיה) ושהכל כמובן לטובתנו בלבד.
http://Pnimi.022.co.il

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה