עושים סדר בלי חוקים – חלק 2

נקודת האמת נחוצה וחשובה מאוד לכל מתבודד כדי שידע היטב את מקומו, היכן הוא מונח ולאן פניו מועדות. הוא צריך לדעת שהוא לא יודע כלום...

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 17.05.09

נקודת האמת נחוצה וחשובה
מאוד לכל מתבודד כדי שידע היטב
את מקומו, היכן הוא מונח ולאן
פניו מועדות. הוא צריך לדעת שהוא
לא יודע כלום…

בשדי יער – פרק 28

ג. תפילה על ההתבודדות

על כל דבר בחיים צריך להרבות בתפילה. דבר שלא מתפללים עליו סופו להזיק לאדם, וכל שכן התבודדות שהיא הדבר החשוב ביותר בחיים עליה צריך להתפלל המון. הזמן הטוב ביותר לזה הוא בתחילת ההתבודדות, שהמתבודד יבקש מבורא העולם שיעזור לו להתבודד כראוי, שייתן לו דיבורים וכדומה. בדרך זו אף זוכים להכנה ונכנסים להתבודדות עם נקודת אמת, אמונה וענווה.

נקודת האמת נחוצה וחשובה מאוד לכל מתבודד כדי שידע היטב את מקומו, היכן הוא מונח ולאן פניו מועדות. הוא צריך לדעת שהוא לא יודע כלום. כמו כן עליו לדעת מהו התיקון שלו ומהי שליחותו, מה הוא צריך לבקש, איך לבקש וכדומה, כפי שמבואר בספר בגן הגעגועים. הכנה זו מסייעת לאדם לקיים את ההתבודדות בצורה נכונה ומונעת ממנו להגיע להתבודדות שאינה כראוי ח"ו. לכן יש להתפלל על כל שלבי ההתבודדות, לזכות להודות בפרטיות ובכלליות, לזכות לעשות חשבון נפש כראוי, ולהתפלל שהקב"ה יאיר את עיניו ויזכה אותו למצוא את המסרים והרמזים בכל מה שעבר עליו מהיום הקודם, בכל פרט ופרט.

 
ד. תפילה על עם ישראל
 
כל אחד מעם ישראל צריך להתפלל על עם ישראל שיזכו להתקרב לצדיק האמת, שיהיו להם ספרים קדושים העוסקים במידת האמונה – ללמוד ולקיים את מה שכתוב בהם. להתפלל שלכולנו תהיה שעת התבודדות בכל יום, להתפלל על משיח צדקנו ושיבנה בית המקדש ותתגלה מלכות ה’, וידעו כל הגויים שה’ מלך וכו’.
 
ה. חשבון נפש
 
כתוב בליקוטי מוהר"ן (תורה טו), שעל ידי שהאדם שופט את עצמו בעצמו על כל עסקיו, הוא ניצל מכל הפחדים וייסורי העולם הזה וזוכה לטעום טעם אור הגנוז, וזוכה להעלות את מידת היראה לשורשה. כלומר, זוכה ליראת הרוממות ברה ונקייה בלי שום אחיזה ליראות הנפולות של פגעי עולם. וכן כתוב (שם, תורה ד), שעל ידי וידוי דברים אדם זוכה לחיות חיים של מעין עולם הבא, כלומר זוכה להבין את הנהגת הבורא בעולמו – כיצד הכל מונהג תמיד אך ורק מידה כנגד מידה, שהכל צודק ישר וטוב, וכן זוכה לרוח הקודש ולדעת ידיעה ברורה שכל מאורעותיו הם לטובתו.
 
בזוהר הקדוש כתוב, שאדם שעושה חשבון נפש כל יום אין עליו שום דין, כי כשיש דין למטה אין דין למעלה. וכן כתוב בספרי קודש רבים על מה שאמרו חז"ל: "הוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה, ושכר מצווה כנגד הפסדה", שאדם צריך לעשות ישוב-דעת על כל ענייניו – מה יוצא לו מכל דבר וכיצד עליו לנהוג בחייו, ברוחניות ובגשמיות. וכן כתוב בשם הרה"ח הרב לוי יצחק בנדר זצ"ל זקן ברסלב, שקרא להתבודדות: "שעה של ישוב הדעת", והיה אומר שצריך כל אדם שיהיה לו ישוב הדעת על כל פרט ופרט בחייו, כיצד ינהג עם בני ביתו, כיצד ינצל את זמנו, כיצד יתפלל וכדומה.
 
כל הנאמר לעיל נכלל בחשבון הנפש של האדם, לכן עליו לעשות בכל יום חשבון נפש ולספר לקב"ה מה עשה מההתבודדות של יום האתמול ועד לרגע זה, ויפרט כל דבר ויעשה חשבון נפש אם טוב עשה אם רע, היכן צריך לשפר ולתקן, ויתוודה על כל פגם, חטא או עוון שעשה כנגדו יתברך ויתחרט ויקבל על עצמו קבלה לעתיד, ואם יודע שחוטא או פוגם בדבר מסוים שכבר רגיל בו ואינו יכול להשתנות תיכף ומיד, יקבל על עצמו לעבוד על הנקודה הזו, כלומר ללמוד ולהתפלל כדי להשתנות בדבר זה.
 
זמן זה, של חשבון נפש, הוא הזמן להודות על כל הדברים הטובים שזיכה אותנו הבורא לעשות ביום שחלף. לכן, יש לפרט היטב כל חסד וזכות שנתן לו הבורא, אם זה ברוחניות: מצוות, דברים שהצליח להתגבר עליהם וכו’, ואם בגשמיות: הנאות והרחבות שהרחיב לו הבורא והיטיב עמו וכדומה.
 
אל תחסוך ואל תתקמצן במילים! אלא הרבה בדברי שבח והודאה ואף פרט היטב את ההודאה, כי על ידי זה זוכים להרגיש באמת כמה ה’ טוב ומיטיב. דבר זה מועיל לאדם שעושה את חשבון הנפש שלו בלא עצבות ורדיפה עצמית, בלי תרעומת וכדומה.
 
על חשבון הנפש ותשובה על היום האחרון לא מדלגים בשום יום! כל יום צריך לעשות חשבון נפש כולל שבתות וחגים, כך זוכה האדם להיות כל ימיו בתשובה. ואף על פי ששבת היא זמן של עונג ושמחה, ועיקר ההתבודדות בשבת צריכה להיות סביב ההודאה והשבח לה’, עניין זה נכון רק לאדם שאינו רגיל לעשות חשבון נפש בכל יום, שאז אין מן הראוי שיעסוק דווקא בשבת בתשובה ולא בהודיה ובשבח. אולם, אדם שרגיל לעשות חשבון נפש כל יום ומכיוון שהוא רגיל "לנקות" כל יום מימי חייו, לכן יקשה עליו להעביר גם יום זה בלי להתנקות. האם לא יוכל להתוודות?
 
מכיוון שמובא בפוסקים, שאדם שזה עונג לו לבכות לכן מותר לו לבכות בשבת, וכלשון הרמ"א (או"ח סימן רפח, סעיף ב): "מי שיש לו עונג אם יבכה כדי שילך הצער מליבו, מותר לבכות בשבת". אם כן, כל שכן אדם שיש לו עונג לעשות תשובה ולתקן את מעשיו, בודאי מותר לו והוא אף חייב לעשות כן בשבת. ואף אם על ידי ההתוודות על עוונותיו בשבת והתשובה עליהם הוא יבכה, בסופו של דבר הוא יסיר את היגון מתוך ליבו ויהיה לו עונג מזה.
 
וזה מה שכתוב על מה שאמר רבי אליעזר באבות דרבי נתן (פ, טו): "שוב יום אחד לפני מיתתך. ושאלו תלמידיו: וכי אדם יודע מתי ימות? אמר להם רבי אליעזר: לכן ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה". ממדרש זה אנו למדים, שאדם צריך לעשות בכל יום תשובה מכיוון שאינו יודע מתי ימות, ושבת אף היא בכלל הימים, שכן אינו יודע אם ימות למחרתו ח"ו. לכן צריך להתבודד – כלומר לעשות חשבון נפש, וידוי ותשובה בכל יום אפילו בשבת.
 
ובנוסף, שבת זהו זמן גבוה מאוד לעשות בו תשובה, כמו שאמרו חז"ל (ברכות לא, ע"א): "כל היושב בתענית בשבת קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה", וכן מובא, ששבת זה אותיות תשוב, לשון תשובה. אז נכון שביום השבת צריך לשים דגש על  ההודיה והשבח בהתבודדות, על כל פנים לא יוותר על חלק התשובה, כך שיהיו כל ימיו בתשובה.
 
 
(מתוך בשדי יער מאת המחבר)

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

הרבה אנשים שואלים: 'על מה כבר אפשר לדבר במשך שעה?'
אולם אדם כנה, שמתבונן על עצמו בעין האמת, רואה שלא חסרות
נקודות עליהן צריך להרבות בתפילה...

Featured Products