השבוע האחרון של השנה

השבוע האחרון של השנה בפתח וכולנו תפילות שהשנה הבאה עלינו לטובה תהא מתוקה ומלאה בישועות כרימון. הרב שלום ארוש נותן לנו מספר עצות והדרכה לשבוע זה, וגם ליום האחרון של השנה.

6 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 10.09.09

השבוע האחרון של השנה בפתח וכולנו
תפילות שהשנה הבאה עלינו לטובה תהא
מתוקה ומלאה בישועות כרימון. הרב שלום
ארוש נותן לנו מספר עצות והדרכה לשבוע
זה, וגם ליום האחרון של השנה.

הגענו לסופה של השנה ותיכף מתחילה שנה חדשה שבה אנו מקווים לראות ישועות גדולות, בכלליות ובפרטיות. כמובן שהישועות תלויות מאוד בדרך בה עברה שנה זו, והעיקר – הדרך בה יעבור השבוע האחרון, כי "הכל הולך אחר החיתום".
 

בראש השנה, יום הדין, נעבור כולנו לפני המלך "כבני מרון" – כאותן כבשים שהרועה מעביר לפניו, מבקר אותן ומחליט מה יעלה בגורלן, כך בורא עולם יבקר כל אחד ואחד וישפוט אותו, וכפי תוצאות המשפט כך יראו חייו בשנה הבאה עלינו לטובה.
 

אמנם זה נשמע מפחיד אבל למעשה מדובר במשהו נפלא מאוד, כי במשפט שהבורא דן את האדם הוא חושב כיצד יש לקרב אדם זה אליו יתברך! ה' יתברך מסתכל על מעשיו של האדם בשנה האחרונה ולפי זה בודק: מה חסר לו לעבודת ה'? מה הוא צריך כדי שיוכל להתקרב אלי? מה הוא צריך כדי לעשות תשובה? אילו עזרים יסייעו לו לעלות על המסלול שלו? בכל מקום בו מוצא השם חסר, הוא נותן לו. זהו יום נפלא שבו ה' יתברך חושב על האדם בפרטי פרטים, אילו תנאים הוא צריך כדי להתקרב אליו.
 

בהדרכה ככלית, אך מועילה, נסביר כיצד יש לנהוג בימים האחרונים של השנה, על מנת שניכנס לשנה החדשה מתוך תשובה ונזכה להיחתם מיד בספרם של צדיקים, הנושעים תשועת עולמים. ככל שנזכה ליותר תשובה ונכין עצמנו כראוי לראש השנה, כך יומשכו עלינו ועל בני ביתנו ועל כל עם ישראל, ועל כל העולם כולו, חסדים נפלאים וחדשים שלא היו מעולם.
 

א. בין אדם לחברו – עלינו לדעת שרוב הייסורים שיש לאדם הם בגלל עבירות שבין אדם לחברו. בעבירות שבין אדם למקום, אם ה' רואה שהאדם לא מסוגל לקבל ייסורים ותוכחות על אותן עבירות הוא חוסך ממנו אותם, כי יכול להיות שיתעורר מאוחר יותר ויעשה תשובה עליהם. וגם אם ח"ו לא יעשה תשובה, סוף כל סוף יהיה אפשר לזכך אותו ולכפר לו עליהם באש הגיהינום. כמה דקות או ימים בגיהינום, מכפרים על הרבה מאוד. אבל, בין אדם לחברו – בעניין זה ה' כן שולח ייסורים, ומיד. לאחר שאדם נפטר אין ביכולתו לתקן שום דבר הקשור לבין אדם לחברו, לכן אין כאן מקום לארכות והנחות, אלא מיד שולחים לאדם ייסורים כדי שיתעורר לתקן את העבירות בחיים חיותו, לפני שימות כי אז יהיה מאוחר מדי והוא יפסיד את הכל ח"ו.
 

שלא נטעה, העבירות שבין אדם למקום הן חמורות מאוד, ומי שלא עשה תשובה עליהן יצטרך להזדכך בייסורים קשים מרים ומרורים, שאי אפשר לתארם ר"ל. אבל בכל אופן, אפשר לכפר לו עליהם וגם התשובה עליהם קלה, כי היא רק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ידו פשוטה לקבל שבים והוא מוחל וסולח. אבל עבירות שבין אדם לחברו, גם אם עשה תשובה עליהם כלפי הקדוש ברוך הוא אך כל זמן שלא פייס את חברו שנפגע ממנו, אין לו מחילה.
 

ועיקר העבירות שבין אדם לחברו הן על ידי דיבור הפה, לכן זה דבר שבפרט צריך כל אחד להתעורר אליו – לעבוד על הדיבור! לעשות חשבון נפש על הדיבור ולתת את דעתו וליבו על כך שיש אוזן שומעת, וילמד לחשוב לפני כל דיבור שמוציא מפיו: האם זה ימצא חן בעיני ה' או לא? האם יש בזה שבח לה' או לא? האם אני מחזק בדיבור זה את זולתי או פוגע בו ח"ו?

והעיקר הוא להבא, שכל אחד ירבה בתפילות ויתקן את עצמו בפיו, כך שלא יפגע יותר בשום אדם כל ימי חייו. וכל מה שכבר עשה ופגע עד היום, יתפלל ויבקש מה' שירחם עליו וייתן בליבם של כל מי שנפגע ממנו שימחלו לו. ויבקש מבורא שירחם עליו ויסובב סיבות עד שיפגוש את אותם אנשים ויפייסם. ובנוסף, ישתדל לעסוק בהפצה, משום שההפצה היא הדרך הגדולה ביותר לכפר על ידה על עוונות שבין אדם לחברו. ויתפלל שכל הספרים והדיסקים שמפיץ יגיעו לידי אותם אנשים שעשה להם רעה, וכך יעשה להם טובה רוחנית גדולה שתכפר לו על הרעה.
 

ברגע שאדם מקבל על עצמו עבודה זו ומתחיל לעבוד על פיו ולשונו להבא, ומתפלל גם על העבר, השם עוזר לו לתקן גם את מה שהיה, ועל זה העיד בפני יהודי אחד שסיפר לי, שפעם חילקנו דף עם תפילה שבה מבקשים שייתן הבורא בליבם של כל מי שנפגע ממנו שימחל לו וכו'. אמר לי אותו יהודי שהוא התפלל את התפילה ופגש את כל האנשים שהוא פגע בהם, בניסים ממש, ופייס את כולם. זהו כוחה של תפילה. (ניתן להשיג את התפילה דרך משרדי מוסדות "חוט של חסד" בארץ, ובדוכן המוסדות באומן).
 

לכן אם אדם יתחיל מהיום להתפלל שלא יפגע יותר באנשים, הוא יצליח לתקן את העבר ולהבא תפילתו בודאי תועיל. וכל אחד יראה למחול בלב שלם לכל מי שפגע בו או ציער אותו בכל דרך, ואף הוא יבקש מחילה מכל מכריו ויתפלל ויבקש מהבורא שייתן בלב כל מי שנפגע ממנו, ביודעין ושלא ביודעין, שימחל לו, וכן יבקש שכל עם ישראל ימחלו זה לזה.
 

ב. פדיון נפש – ידועה השיחה שרבינו אמר: בערב ראש השנה צריכים לתת כסף על פדיון נפש. חשוב מאוד שייתן כל אדם סכום של כסף כפי כוחו לפדיון נפשו ונפש בני ביתו ובזה הוא מסייע סיוע של ממש לתוצאות הטובות של המשפט שעובר. ניתן להסדיר פדיון נפש דרך נציגי מוסדות "חוט של חסד".
 

ג. תשובה – הרמב"ם פסק בהלכות תשובה, שגם אדם שחטא כל חייו ושב באחרונה, כלומר לפני מותו, מוחלין לו על כל עוונותיו והוא מת כצדיק גמור. מכאן נלמד, שאדם הזוכה לשוב בתשובה לפני ראש השנה מגיע לראש השנה כצדיק גמור ודנים אותו לאלתר לחיים. לכן, אדם שינצל את השבוע הזה – האחרון שבשנה – ויעשה בו תשובה כפי יכולתו, בודאי יזכה להיחתם לחיים בספרם של צדיקים.
 

נפסק בהלכות "אבן העזר" העוסקות בדיני קידושין, שאדם שרק מהרהר בתשובה, כגון שחושב בליבו שלא משנה מה היה עד היום, ואפילו עשה כל מעשים רעים שבעולם, מעכשיו הוא רוצה להשתנות לטובה – מיד הוא בגדר צדיק גמור. כיצד זה נלמד משם? שהרי נפסק שאם אמר אדם – יהיה מי שיהיה – לאישה פלונית: הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק – הרי זו מקודשת. ושאלו חכמים: מה הטעם? והתשובה: שמא הרהר בתשובה. הרי לך שהרהור תשובה הופך אותו באמת לצדיק והתנאי שהתנה תופס בקידושין.
 

לכן צריך כל אחד לנצל את הימים הבאים – גם הנוסעים לאומן ירבו להתבודד בציון הקדוש, וגם מי שלא נוסע ישתדל לכל הפחות להגיע לציון רבי שמעון בר יוחאי, או לכל ציון של צדיק כדי להתוודות לפני ראש השנה. ואם אינו יכול בשום פנים ואופן להיות בציון של צדיק יתוודה בכל מקום שיכול, ובלבד שיקשר עצמו לצדיקים שמעלים את הווידוי, ויודה לה' בשפה שלו על כל הטוב שזכה במשך השנה החולפת, ויתוודה ככל האפשר על כל חטא ועוון, בין בעניינים שבין האדם למקום ובין בעניינים שבין אדם לחברו, ויתחרט ויבקש סליחה ויקבל על עצמו קבלות טובות, שמעתה רוצה להיות כרצונו יתברך, ויבקש מהבורא שיזכה אותו לעשות התחלה חדשה ויפתח לו דף חדש בחיים וכן הלאה. חשוב מאוד להאריך בשיחה זו למשך שעה לפחות.
 

ככל שירבה האדם יותר בוידוי זה – הרי זה משובח. עצה טובה היא לחפש על פי סדר האיברים במה פגם, כגון שיתחיל בראש ויחשוב כיצד התנהג בכל הדברים התלויים בראש, כגון: אמונת חכמים, הרהורים, מחשבות זרות וכו'. בעיניים – ראיות אסורות, עין רעה וכו', באוזניים – שמיעת לשון הרע, דברים בטלים, דעות של אפיקורסות וכו'. בפה – לשון הרע, ניבול פה, מאכלות אסורות, אכילה בהלעטה וכו', וכך ילך לפי סדר האיברים, ויחפש ויפשפש במעשיו ויתוודה על כל מה שיודע שפגם בו.
 

אפשרות נוספת היא להתוודות על פי סדר השולחן ערוך המופיע בתוכן העניינים – השכמת הבוקר, נטילת ידיים שחרית, וכו'. או על פי המידות המופיעות בספר המידות – אמת, הכנסת אורחים, אהבה וכו'. כך יוכל בצורה מסודרת לעבור על כל ענייניו ולהתוודות עד היכן שידו משגת. וגם אדם שאינו בקי בכל אלו יכול להתוודות על כל הנושאים שהוא יודע בנפשו שהם לא כרצון ה'.
 

עוד חשוב לדעת, על פי האור שהאיר ה' השנה במיוחד, שאחד הפגמים הכי גדולים שמהם באים הרבה דינים הוא פגם בכיית-חינם. לכן צריך לעשות תשובה על כל הבכיינות של כל השנה, וכל אחד יקבל על עצמו כי מעתה יעבוד על הודיה ואמונה בהשגחה פרטית, על פי השיעורים שנאמרו במשך השנה בנושא זה. וכן בהתבודדויות שעושה עכשיו, בסוף השנה, יראה להרבות בהודיה ולא ייפול לשום בכיינות. ואף כשמתוודה על עוונותיו יזהר לא להתלונן, אלא יקבל באמונה גם את הכישלונות שלו וידע שאף הם מאת השם, וידע שה' לא עזר לו להתגבר על יצרו מכיוון שהיה מלא בגאווה – שהוא יכול לבד, ולא התפלל מספיק שה' יעזור לו להתגבר על יצריו הרעים, ועל זה עיקר התשובה שעושה עכשיו, כאשר מבקש מה' שייתן לו לדעת שהוא צריך להתפלל הרבה כדי לזכות להיות כרצון הבורא וכן הלאה.
 

והכלל בימים אלה הוא, כי כאשר יעשה תשובה כפי כוחו אז ימחלו לו את כל עוונותיו ויזכה להיכנס נקי ליום הדין. כאן אנו מקבלים עצה טובה נוספת: את השעה האחרונה של השנה, לפני תפילת מנחה של ערב ראש השנה, יבלה בהתבודדות וייכנס לראש השנה מתוך התבודדות ותשובה.
 

ד. מחשבות טובות – בשיחות הר"ן (כ"א) מובא: "בְּראשׁ הַשָּׁנָה צְרִיכִין לִהְיוֹת חָכָם שֶׁיַּחֲשׁב רַק מַחֲשָׁבוֹת טוֹבוֹת שֶׁיֵּיטִיב הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עִמָּנוּ וְכוּ' וּצְרִיכִין לִהְיוֹת שָׂמֵחַ בְּראשׁ- הַשָּׁנָה גַּם צְרִיכִין לִבְכּוֹת בְּראשׁ-הַשָּׁנָה. בְּראשׁ-הַשָּׁנָה בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן צְרִיכִין לְמַעֵט בְּדִבּוּר מְאד מְאד, וְאָמַר שֶׁאָדָם גָּדוֹל צָרִיךְ לְדַקְדֵּק בָּזֶה בְּיוֹתֵר וְעַל-כֵּן הוּא אֵינוֹ אוֹמֵר בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן אֲפִלּוּ הַפַּיִט רַק מַה שֶּׁיָּסַד רַבִּי אֶלְעָזָר הַקָּלִיר, אֲבָל שְׁאָר הַפַּיִט אֵינוֹ אמֵר מֵחֲמַת שֶׁאָדָם גָּדוֹל צָרִיךְ לְדַקְדֵּק אָז בְּיוֹתֵר לִבְלִי לְדַבֵּר שׁוּם דִּבּוּר שֶׁאֵינוֹ מֻכְרָח".

אם אדם עשה תשובה כמו שלמדנו, בודאי יכול לקיים זאת ולחשוב רק מחשבות טובות שייטיב עמו הבורא, מכיוון שעשה תשובה ונכנס לראש השנה מתוך תשובה. אך גם אדם שלא זכה לכך, או שמרגיש שלא הצליח כל כך בתשובתו, צריך לדעת שיש הבדל גדול בין המשפט של הקדוש ברוך הוא לבין המשפט של בשר ודם, ששופט בשר ודם דן את האדם במה הוא לא היה בסדר כדי לתת לו עונש. אולם, כמו שכתבנו בפתיחת המאמר, בורא עולם אינו דן את האדם בכדי לתת לו עונש, אלא כדי לראות איך לתת לו להבא את כל התנאים הטובים ביותר בעזרתם יצליח להגיע לתיקונו. נמצא, שגם אם שופטים את האדם שיהיו לו ייסורים או צרות חס ושלום, אין זה בשביל עונש או נקמה, אלא אך ורק להובילו לתיקון ולתשובה. ואם כן, הכל בודאי לטובה ויכול האדם לשמוח איך שלא יהיה ביום הדין מכיוון שמאמין שכל מה שיהיה – הכל לטובתו. לכן, אדם שבאמת רצונו לתקן את מעשיו ואת עתידו כל שנותר לו לעשות הוא רק לשמוח בראש השנה.
 

יהי רצון שנזכה שהשנה, שנת תש"ע, תהיה שנת תשועה גדולה לכל עם ישראל ולכל העולם כולו, ויגאלנו השם גאולה שלמה ואמיתית, אמן ואמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

איך מנקים שולחן? אפשר לטעון שזו בהחלט משימה קשה
ומעיקה, ואפשר לעשות את זה הכי קל. איך? הרב שלום מסביר.

Featured Products