שלוש נקודות מתחת לחופה

בכל חופה יש רב, חתן וכלה, הורים ואורחים שמלווים את הזוג במעמד המרגש של חייהם. אבל לחופה הזאת, אומר הרב שלום ארוש, תוסיפו גם שלוש נקודות.

5 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 29.05.14

ככה זה כשמדברים על חתן וכלה, ההתרגשות גואה ומציפה אותנו מבפנים. זה קורה שוב – החופה הגדולה, הרגע הגדול והחשוב בכל השנה כולה, אפילו בכל החיים, היום שהעניק את זכות הקיום לכל העולם כולו. את החתן והכלה מלווים ההורים והאורחים הרבים שבאו לשמוח בשמחתם. גם בחופה המיוחדת של בורא עולם עם העם שבחר מלווים אורחים מיוחדים, וגם – שלוש נקודות.   
 
כל העולם לא נברא אלא בשביל שיקבלו ישראל את התורה, כפי שאומר הנביא "כה אמר ה', אם לא בריתי יומם ולילה, חוקת שמים וארץ לא שמתי" (ירמיה ל"ג). 'בריתי' – זאת התורה. הקב"ה התנה עם מעשה בראשית להתקיים בזכות התורה שתינתן בהר סיני. וכן דרשו חז"ל על מעשה בראשית ביום השישי: 'יום השישי' – למה נוספה הא הידיעה? שלא כמו בשאר הימים שכתוב 'יום אחד, יום שני' בלי הא הידיעה. אלא, עניין זה בא לרמז לנו על היום השישי בחודש סיון שבו ניתנה התורה. לומר לך שקיום ושלמות הבריאה היא רק על ידי התורה שניתנה לנו ביום הזה.
 
וכשאומרים שלמות הבריאה, למה מתכוונים – לתורת הצדיקים בגן עדן? לתורת המלאכים והשרפים? לא. ועם כל הכבוד, ואלפי מחילות מכל הצדיקים בעולם העליון שבחייהם למדו תורה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס טיפה בים ממנה, כל שכן לימוד התורה בעולם העליון – שהיא סודות נוראיים שאלפי שנים לא יספיקו. רק התורה של האדם החי בעולם השפל והנמוך הזה היא זו שמקיימת את העולם! כל תכלית ותיקון הבריאה הוא דווקא על ידי האדם, בשר ודם, שמוקף בחומות ומחסומים של גשמיות וטרדות, הוא זה שיתחזק לעסוק בתורה מתוך חשכת העולם הזה, הוא זה שיאיר את אורו של הבורא כאן, ומכאן לכל העולמות ביתר שאת.
 
מאמרים נוספים בנושא:
קבלו אותם במחיאות כפיים סוערות!
סיפור  של אהבה
החתונה  הגדולה
 
"זאת התורה – אדם", התורה שאדם לומד בעולם הזה היא כל היופי, האור והחיות של העולמות. היא זו שממשיכה את כל ההשפעות לכל העולמות – ברוחניות ובגשמיות. וכל אחד, אפילו הקטן שבקטנים, צריך לחזק את עצמו עם הידיעה הנפלאה הזו – שהתורה שהוא לומד, כל מה שהוא לומד ממנה! – יש לה כוח אדיר, עד כדי קיום כל העולמות. זאת סיבה מספיק טובה ללמוד ביתר שאת, בשמחה ובהתלהבות.
 
על זה קטרגו המלאכים כשמשה רבינו עלה לקבל את התורה, ואמרו שאין ראוי לבשר ודם לקבל אותה, כמו שמספרת הגמרא: "בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנו כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים! אמר לו הקב"ה למשה: החזיר להן תשובה! אמר לפניו: ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו: אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה. אמר לפניו: ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתוב בה? "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". אמר להן (למלאכים): למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? שוב, מה כתיב בה: "לא יהיה לך אלוקים אחרים" – בין הגויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה? מה כתיב בה: "זכור את יום השבת לקדשו" – כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבת? מה כתיב בה: לא תישא" – משא ומתן יש ביניכם? מה כתיב בה: "כבד את אביך ואת אימך" – אב ואם יש לכם? שוב, מה כתיב בה: "לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב" – קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקב"ה וכו'". (מסכת שבת, פ"ח ע"ב).
 
לפי דברי משה, הקושיה של המלאכים כלל לא מובנת! האם הם לא ידעו שהם לא ירדו למצרים ושאין להם יצר הרע לעבודה זרה, לכסף, לחיצוניות, שאין להם צורך בעשיית מלאכה? מה הייתה כאן השאלה בכלל?
 
אולי גם זה יעניין אתכם:
בני, קח מתנה
להשאיר את החלומות מאחור
קבלו אותה באהבה
 
התשובה היא אחת – קטרוג המלאכים נבע מקנאה! הם ידעו כי ברגע שהתורה תינתן לישראל, אז לכל יהודי שיש יראת שמים תהיה לו ממשלה על המלאכים ומה שיאמר להם יהיו מחויבים לעשות, כפי שרבי  נחמן מברסלב כותב (ליקוטי  מוהר"ן ח"ב, א) שהאדם נברא שתהיה לו ממשלה על המלאכים, כמו שראינו אצל יעקב אבינו: "וישלח מלאכים" – מלאכים ממש. כל זמן שלא ניתנה התורה, המלאכים היו מושלים בעולמו של הקב"ה כמעט בבלעדיות, מלבד יחידי הצדיקים. עכשיו ימשלו בהם המוני ישראל, בני אדם קרוצים מחומר?!? זה משהו שבהחלט עורר את קנאתם וקטרוגם. לכן, למרות שלא יכלו לקיים את התורה כפי שהבורא רצה, בעולם הגשמי, הם רצו שהיא תישאר בידם כתורה רוחנית. הם לא ירדו לעומק דעתו של בורא עולם, שעשה כך שכל שלמות העולמות תהיה דווקא על ידי תורת האדם בשר-ודם בעולם הגשמי.
 
ולא רק את התשובה אנו מגלים, אלא שיש כאן גם סוד גדול מאוד שבא לידי ביטוי בעצה שבורא עולם נתן למשה רבינו – לאחוז בכסא כבודו ולהחזיר למלאכים תשובה. כמו שכולנו יודעים, לכל מילה בתורה יש משמעות, לכן יש לתת את הדעת היטב ולהתבונן – למה דווקא העצה הזו? האם חסרות לבורא עולם דרכים בהן ישתיק את המלאכים ומשה יוכל לומר את תשובתו הניצחת בנחת?
 
רבי נחמן מברסלב (שם) מגלה, שכסא הכבוד – זהו סוד שורשי נשמות ישראל החצובות מתחתיו. והעצה לאחוז בו – היא רמז לכך שכדי לקבל את התורה צריכים להיות מחוברים על כל נשמות ישראל בלי יוצא מן הכלל! בזה לימד אותנו את יסוד ושורש קבלת התורה: אהבת ישראל! רק על ידי אחדות ואהבה אפשר לקבל את התורה, זו הסיבה שבקבלת התורה נאמר "ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות י"ט) ודרשו חז"ל – ויחן, בלשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד!
 
גם בדבריו של הבורא "אחוז בכסא כבודי וחזור להם תשובה" – יש עניין עצום. הרי המלאכים קטרגו על כך, שלא יעלה על הדעת לתת תורה יקרה כזו לבשר ודם שבודאי יחטא ויעבור עליה? והקב"ה אמר למשה 'תחזיר להם תשובה' – תאמר להם שיש תשובה בעולם. ולא רק שהאדם מתקן את מה שקלקל, אלא אפילו מתעלה למדרגה יותר גבוהה מאילו לא חטא כלל, כמו שאומרים חז"ל – במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. וכמו שמקובל בידינו מרבי אברהם  בן רבי נחמן – שתיקון העולם אחרי החטא יהיה יפה יותר מאילו לא היה חטא אדם הראשון!
 
וכאן באה ההדגשה וההבהרה – בודאי שאסור לחטוא! ואסור היה לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת, כי בזה הוא הכעיס את הבורא והביא מיתה לעולם, אבל אחרי הכל – אחרי גמר התיקון, הכל יהיה עוד יותר יפה ממה שהיה אילו לא היה חוטא כלל! ואלו נפלאות ודברים שאין לנו אפשרות להבין ולחקור בהם, אלא רק להתנהג בתמימות ובפשיטות כפי שמלמד רבי נחמן, אך גם להתרחק בכל כוחנו מעבירות. אבל מצד שני, לדעת שאין שום ייאוש בעולם כלל! ועל הכל מועילה התשובה, וזדונות נעשים כזכויות!
 
באותו קטרוג הקב"ה הסכים עם המלאכים, שבודאי האדם ייכשל ויחטא ויעבור על התורה, אבל גילה להם שיש דבר שהוא יותר גבוה מהתורה – התשובה!
 
רגע לפני המעמד היקר והנשגב, תרשמו לכם שלוש נקודות חשובות שכדאי מאוד לזכור ולא לשכוח:
 
1. דווקא התורה של בשר ודם היא זו שחשובה לקב"ה, לכן כל יהודי צריך לשמוח בכל פסוק שהוא לומד ממנה!
 
2. רק על ידי אהבת ישראל אפשר לקבל את התורה, וככל שתרבה האהבה כך יהיה חלקו של האדם בתורה.
 
3. כל אדם צריך להכיר את עצמו, לדעת שיש לו יצר הרע "ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", אך על הכל מועילה התשובה. ומי שלא מתייאש מהנפילה יתעלה על ידה יותר ויותר.
 
עם שלוש נקודות אלה נלך לקבל את התורה בשמחה ואהבה, נצעד אל החופה ביום השישי בחודש סיון הבא עלינו לטובה ולברכה, ויהי רצון שנזכה שאור התורה יאיר בכל העולמות, ולתשובה ולגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

שלום כאן שוב רפי, היועץ הזוגי. לפי הכותרת, הבנתם נכון. אתם יודעים, כבר אין עבודה בתחום הטיפול הזוגי...

Featured Products