הדף היומי - המידה היומית

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

אמת

אמת - על ידי אמת יזכה לשם-עולם. איש ואשה, שרגילין לומר שקר, הבנים שלהם יהיו מתנגדים. גם יהיו פוגמים בברית. השקר בא על ידי שמקבל על עצמו פחד מבני אדם. על ידי השקר שוכחין את הקדוש ברוך הוא...

גאווה

גאווה- מי שמושיע לעניים, יש בו כח בהסתכלותו על בעלי גאווה להשפיל אותם. מי שהולך בשוק ונופל, בידוע שהוא גדלן. סגולה לבטל גאווה, שישתתף בצרתם של ישראל.

אמת – אהבה

אמת - מי שאינו מדבר אחד בפה ואחד בלב, אינו מתירא מטביעת מים. האמת מביא שובע. השלשול והעצירות בא על ידי שקר. על ידי אמת בא הקץ.

בטחון

בטחון- מי הירדן הם סגולה לבטחון. על ידי הבטחון האדם נתקרב להשם יתברך. מי שבוטח בעכו"ם דיליה דילהון. כשעושה אדם איזהו דבר באמונה ונכשל באיזה מכשול, יבטח שהקדוש ברוך הוא יצילו...

בכיה

בכיה- מי שאינו יכול לבכות יסתכל על הרקיע, כי הוא גרם בכיה למים. הבכיה מבטל הרהורי זנות. סגולה לחולי הצאוור, שיבכה על חורבן בית המקדש.

דעת

דעת- כשעוביות של זה בא לתוך מחשבתו של חברו, ועוביות של חברו בא לתוך מחשבתו, מזה נעשה תיקרת העולם. מי שרוצה לדבק את עצמו בה' יתברך עד שילך במחשבתו...

לשון הרע

לשון הרע - מי שאין מקבל לשון הרע על צדיק, על ידי זה יזכה להימנות עם הצדיקים. גסות גורמת לאדם לדבר בגנות בני אדם. לשון הרע, אין אומרו, עד שכופר בעיקר וחוטא בשמים ובארץ.

מריבה

מריבה - על ידי וידוי דברים יתבטלו מעליך מחשבות שונאיך. אדם שהוא בעל מחלוקת, בידוע שהוא אוהב פשע. מי הוא עצור במילים לא יוכל עליו שום אדם.

ישועה

ישועה- על ידי ביטחון יזכה האדם לשמוח בחסד הבורא. על ידי לימוד בעמידה זוכים להפר עצת האומות.

ממון

ממון - מטר בשביל יחיד ופרנסה בשביל רבים. ויחיד דאלים זכותו כרבים דמי. על ידי קידוש על היין בא מטר ונשמעת תפילתו.

מריבה

מריבה - על ידי מחלוקת שחולקים על הצדיק, נתעוררים מלחמות. כשדוברים על האדם, אזי יש כוח ביצר הרע להגביר את עצמו על זה האדם שדוברים עליו, וצריך לבקש רחמים על זה.

מריבה

מריבה - מי שיש לו שונאים, יכניע את עצמו, ועל ידי זה יצילו הקב"ה משונאיו. כשיש לאדם שונאים, והוא מחפש בכל מיני חיפושים למצוא להם אהבה, על ידי זה הם יהיו כאפס וכאין.

ענווה

ענווה - מי שמשתף את עצמו בצרות ישראל, ומתפלל עליהם, על ידי זה בא לענווה. על ידי אמת יזכה לענווה. על ידי אמונה בא הכנעה. על ידי קביעות מקום לתפילה, בא לידי ענווה וחסידות.

שלחו הודעה
לפניה מהירה לחנות האתר
לחצו וקבלו מידע והכוונה