הדף היומי - המידה היומית

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

בושה

בושה- החוטא יתבייש בעולם הבא בפני רבותיו (אבותיו). המבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכתו. נכון כאשר ישמע מרעהו דבר כזב, לא יקפוץ...

בנים

בנים- קלקול הדלת, או החלון, זה סימן לחולשת בנים. המחלוקת, זה סימן רע לבנים, ושלום, זה סימן טוב לבנים. הבנים שוטים כשאביהם כעסן.

בית

בית - בית שאין דרים בו, יזהר מלהיכנס בתוכו, כי הוא מקום שדים. מאן דביש ליה במתא דא ילך למתא אחריתא. כשנחרב אסקופת הבית או פתחיה, הוא סימן רע.

ארץ ישראל

ארץ ישראל - על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם. לפי החידוש, שאדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הארה מקדושת ארץ ישראל. על ידי השתוקקות, שאדם משתוקק לביאת ארץ ישראל...

אמונה

אמונה - צריך להאמין בהשם יתברך בדרך אמונה ולא בדרך מופת. על ידי ענווה תזכה לאמונה. בראותך שינוי מעשה אל תאמר מקרה הוא, אלא תאמין כי זה השגחת השם יתברך. יש דברים, שהם מביאים היזק גדול לעולם.

המתקת דין

המתקת דין- על ידי אמת כשדנים אותו למעלה לפי זכויות שלו. כשתהא נזהר משנאת חינם אזי כשיהיה לך איזהו משפט עם אדם...

חלום – חן

חלום- חן - מי שרוצה שיתקיימו חלומותיו, יכתוב אותם בפנקסו: את היום, את השעה ואת המקום. על ידי חלומות ידע אדם אם ליבו אמת עם אלוקיו.

ישועה

ישועה- אין עושים ישועה ונס, אלא למי שיש לו מסירות נפש על קידוש-השם. השמח ביסוריו, מביא ישועה. על ידי התבודדות באה ישועה.

מריבה

מריבה - על ידי הרהורי עבודה זרה שונאים באים ונתרוממים על אדם. מי ששונאיו נתרוממים, הוא נופל לתאוות אכילה. כשאדם מרגיש חיכוך בגופו, ידע שיש לו שונאים ולפעמים...

ממון

ממון - המתלוצצץ מזונותיו מתמעטים. לשון חכמים מביא עושר. אין העושר מתקיים, מפני שאין מרחמים על הבריות.

סגולה

סגולה - נוצות של עופות הבר הם סגולה לחולי הריאה, ומסוגל הדבר לחזק את הרוח-חיים. השמים, יש בהם שינוי מראות לפי מראות עשבים הגודלים על ידיהם, והם מסוגלים להסתכל בהם. מי גשמים מסוגלים

לימוד

לימוד - כשיש שני פסוקים, מאחד אתה יכול לדרוש זכות וטוב, ומאחד אתה יכול לדרוש להיפך. לכן, תדרוש את הפסוק שהוא לזכות ולטוב. מי שאין לו הבנה בלימודו...

נפילה

נפילה - מי שהולך ונופל, ידע שמלאכיו השומרים אותו נסתלקו. מי שבא לו הרהורי ניאוף עם בת אל ניכר, בידוע שתהיה לו איזו נפילה. מי שהולך בשוק ונופל, בידוע שהוא גדלן.

עצבות

עצבות - מי שלא תיקן חטאת נעורים, על ידי זה באים לו דאגות. לרוב בא הצער לאדם על ידי דיבורו. כשיש לך צער, תדבר מזה הצער. על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימת מוות.