הדף היומי - ליקוטי מוהר"ן

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

תורה כא-המשך

תורה כא' - (לשון רבינו ז"ל) פרקא רביעאה דסיפרא דצניעותא – עתיקא טמיר וסתים וכו': בהעלותך את הנרות כו', פירש רש"י: שתהא שלהבת עולה מאליה: א - כתיב: אחור וקדם צרתני...

תורה לו-המשך

תורה לו - המשך - ד - וכל זה כשיש לו לאדם הרהור באקראי בעלמא, אזי די לו באמירת שני פסוקים הנ"ל. אבל אם הוא ח"ו רגיל בהרהור של התאוה הכלליות ר"ל, ואינו יכול להפריד ממנה...

תורה נד – המשך

תורה נד - המשך - ולהכניע הכח המדמה הוא ע"י בחינת יד, בחינת (הושע י"ב): ביד הנביאים אדמה. ויד, היינו בחינת שמחה, בחינת (דברים י"ב): ושמחתם בכל משלח ידכם...

תורה נד – המשך

תורה נד - המשך - ג – (המשך) - והמון-עם, שאין להם זה השכל להעמיק בכל זה, להבין הרמזים כנ"ל, נעשה אצלם כל זה ממילא, ע"י שינה וציצית ותפילין ותורה ותפילה ומשא ומתן...

תורה כא – המשך

תורה כא - המשך - ח - המשך - וכשאדם לומד תורה ואין מבין בה שום חידוש, זה מחמת שהמוחין והשכל של התורה והלימוד הזה, הן בבחינת עיבור, וזה נקרא בשם יעקב, כי יעקב זה בחינת עיבור...

תורה כב – המשך

תורה כב - המשך - יא - המשך - אך כשרוצים לצאת ממדרגת נעשה ונשמע זה, למדרגת נעשה ונשמע גבוהה ממנה, צריך להיות ירידה קודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה...

תורה ס – המשך

תורה ס - המשך - כי חוני המעגל היה גדול מאד, כמו שאמרו שם בסוגיא זו, דכד הוה עייל לבי מדרשא, כל קושיא דהוו להו לרבנן הוה מפרק להו, כי לא היה שום פנים של תורה נסתר ממנו...

תורה סה – המשך

תורה סה - המשך - ד - והנה באמת בשעת ביטול, שנתבטל אל התכלית, שהוא כולו טוב, כולו אחד, אזי באמת נתבטלין היסורין כנ"ל. אך אי אפשר להיות תמיד קבוע בבחינות הביטול...

תורה פב – המשך

תורה פב - המשך - הנה נודע, כי יש שלש קליפות: רוח סערה, וענן גדול, ואש מתלקחת. וקליפת נוגה היא בין השלש קליפות ובין הקדושה, ולפעמים נכללת בקדושה, ולפעמים נכללת בקליפה...

תורה קט – קי – קיא – קיב

תורה קט - פירוש: הבל, היינו הבל פה היוצא מהגרון, מגנוחי דקגנח, כל אחד לפי ערכו, צדיקים ילכו ופושעים יכשלו. יש רשע כל ימיו, ומתאנח ונה על העבר. ויש, חס ושלום, צדיק מעיקרו...

חלק ב-תורה א-תקעו ממשלה

ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה א - המשך - ולקשר עצמו לשרשי הנשמות של ישראל צריך לידע מקור כל הנשמות ומקור חיותם, מהיכן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות, והעיקר לידע כל מפורסמי הדור...

תורה קצב המשך- קצג- קצד

תורה קצב - המשך - ויש עצה לזה - לצייר לפניו דמות דיוקנו של החכם בשעת הלימוד כשלומדין דבריו, כמובא בירושלמי (שקלים פ"ב), שצריך לצייר בשעת הלימוד כאילו התנא עומד לפניו...

חלק ב-תורה ב ימי חנוכה

ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ב - א - ימי חנוכה הם ימי הודאה, כמו שכתוב: וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל וכו'. וימי הודאה זה בחינת שעשוע עולם הבא, כי זה עיקר שעשוע עולם הבא...

שלחו הודעה
לפניה מהירה לחנות האתר
לחצו וקבלו מידע והכוונה