הדף היומי - ליקוטי מוהר"ן

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

תורה ח-המשך

תורה ח' – (המשך) -ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָהּ וְגלָּהּ על ראשה וכו': (זכריה ד' והוא הפטרת שבת חנוכה) - ח - המשך - וזה פירוש: אמר רבה בר בר חנה, אמר לי ההוא טייעא, תא ואחוי לך...

תורה ו-המשך

תורה ו (המשך) - ויאמר ה' אל משה קרא את יהושע וכו': (דברים ל"א) - ג - המשך - נמצא, בעולם הבא, כשיזכו להשגה יתירה באלוקותו, בודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת עולם הזה...

תורה י-המשך

תורה י - המשך -ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם וכו':(שמות כ"א) - ג - ולעכו"ם אי אפשר להם לידע גדולתו של הקב"ה, כי אם ע"י בחינת יעקב, כמו שכתוב (ישעיה ב')...

תורה כא – המשך

תורה כא - המשך - חיים נצחיים הם רק להשם יתברך, כי הוא חי לנצח, ומי שנכלל בשורשו, דהיינו בו יתברך, הוא גם כן חי לנצח, כי מאחר שהוא נכלל באחד, והוא אחד עם השם יתברך...

תורה יח-המשך

תורה יח' - המשך - (לשון רבנו)-ד-המשך-ודע שהאמונה היא מחזקת תמיד במלכות וההנהגה, שלא יקח אותה זר שאין ראוי לה. ודע, שעיקר המלכות שורשה בחכמה...

תורה מט – המשך

תורה מט - המשך - ה - וזה בחינת השיך שיתער לעתיד, והוא שיר פשוט כפול משולש מרובע , והם עשרה מיני נגונא. זה בחינת הֵא, שהיא דָּלֶת עם יוּד. דָּלֶ"ת, זה בחינת שיר...

תורה ס – המשך

תורה ס - המשך - ו - המשך - וכשרוצין להראות לו פניו ולעוררו משנתו, צריכין להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות, כי יש שבעים פנים לתורה, והם בחינת שבעים שנים, כי כל אחד משונה מחברו...

תורה נו – המשך

תורה נו - המשך - ד - ודע, שהתורה המלובש תוך ההסתרה שבתוך הסתרה היא תורה גבוהה דייקא, היינו סתרי תורה, כי מחמת שהיא צריכה להתלבש במקומות נמוכים כאלו, היינו אצל אלו שעברו הרבה...

תורה לג – המשך

תורה לג - המשך - ד - המשך - וזה בחינות של תרי"ג מצוות, כי השם יתברך שיער בדעתו, שעל ידי המצוה הזאת נוכל להשיג אותו, ועל ידי זה צמצם את אלקותו דוקא באלו התרי"ג מצוות...

תורה ל – המשך

תורה ל - המשך - ד - ולבוא להשכל התחתון הזה, אי אפשר כי אם ע"י שונא בצע, שישנא הממון בתכלית השנאה, כי שערא אוכמא, שהוא בחינת השכל התחתון, הוא מסטרא דמלכות, וכן שונא בצע...

חלק ב-תורה ד- המשך

ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ד - המשך - ו - והתגלות הרצון, הוא ע"י ימים טובים, כי כל אחד מהימים טובים מכריז וקורא ומגלה את הרצון, שהכל מתנהג רק עפ"י רצונו בלבד...