הדף היומי - שיחת היום

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

אמת ואמונה

עצה - אמת ואמונה- הטבילה והטהרה במקוה, מסוגל לגדל ולהשלים את האמונה. אי אפשר לתקן בשלמות תאוות ממון כל זמן שלא זכה לשלמות האמונה, וכן להפך אי אפשר לזכות לאמונה שלמה כל זמן שלא ביטל תאוות ממון

אכילה

עצה - אכילה - על ידי שאין האדם נזהר ממאכלי עכו"ם ומיין שנגע בו עכו"ם, על ידי זה נדבק בו רע הכולל, ויכול לבוא על ידי זה לפגם הברית מאוד, חס ושלום. ועל ידי שנזהר ממאכלם ויינם...

ברית

עצה – ברית - עיקר העונש שנענשים להתלבש בבגדים צואים, חס ושלום, הוא רק על ידי פגם הברית, כמו שכתוב (זכריה ג): "ויהושע היה לבוש בגדים צואים", ואמרו...

מועדים

עצה – מועדים- בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כי זאת הבחינה היא בכל אדם ובכל זמן, שעיקר מרירות הגלות לכל אחד הוא בחינת טרדת הממון והפרנסה...

גאות וענווה

עצה – גאות וענווה- עיקר כל הנפילות, עד שיכולים ליפול מאוד מאוד לצאת מעולמו לגמרי, הוא על ידי שעושים דברי שטות ותיעובים כאלו, שהפכו (הראשונים) אחוריהם אל ההיכל והתריזו וכו'...

גאות וענווה

עצה – גאות וענווה- מי שזוכה לענווה אמיתית, שהוא בחינת אין ממש, ומבטל את עצמו בתכלית השלמות אליו יתברך, הוא יכול למלוך ולהשתרר ולהתפאר את עצמו בכל מיני התפארות, ואף על פי כן...

מועדים

עצה – מועדים- אף על פי שבאמת צריכים לזרז ולמהר מאוד מאוד להימלט על נפשו, ובפרט מי שכבר נכשל ונלכד, רחמנא ליצלן, אף על פי כן אי אפשר לדחוק את השעה, וצריכים להמתין ולהמתין עד...

בגדים

עצה – בגדים- על ידי מצוות הלבשת ערומים, בחינת (ישעיה נח): "כי תראה ערום וכסיתו", זוכים להנצל מפגם הברית ומפגם תאוות ממון, שהוא בחינת אנפין חשוכין, וזוכים להמשיך...

מועדים

שיחה- בעניין התאוות אמר: שאף על פי שהאדם יודע שהתאווה הזאת הוא שטות והבל, אף על פי כן יש דבר אצל האדם שהוא מתאווה בתאווה. אף על פי שהאדם יודע שהיא הבל גמור...

עיניים

עצה – עיניים- אמרו רבותינו ז"ל (תענית יא): "רהיטי ביתו של אדם וקורותיו ואבני ביתו מעידים בו בשעת הדין". לכאורה תמוה, ואם כן, אם אחד עבר עבירה...

עצה

עצה – עצה- עיקר חסרון הפרנסה הוא מחמת חסרון העצה, כי כל הפרנסה באה בנקל כשיודעים לתת עצה לנפשו איך להתנהג ובמה להשתכר, וכמו שכתוב...

רצון

שיחה- ועוד בעיניין הספינה שלקח רבי נחמן לתוך הנהר והוא לא ידע כיצד להנהיגה, סיפר רבי נתן: כשבא בתוך הנהר רחוק מהיבשה ולא ידע כלל מה לעשות, כי הספינה מתנודדת וכמעט שטבע...

תפילה

שיחה - פעם אחת ענה ואמר: עלי אין חולקים כלל, רק הם חולקים על מי שעשה כך כמו שבודים החולקים עליו, ועל איש כזה בודאי ראוי לחלוק...

תמימות

שיחה - פעם פנה רבי חייקל אל רבנו ואמר: "רבי, הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, אולם מפחד אני לשאול". ושאלו רבנו: "ממה הנך מפחד?". ענה רבי חייקל: "אני מפחד, שמא יאמר רבנו: חייקל ימות, ואמות...". אמר לו רבנו:

עצה

שיחה - "יש לי שלוש כיתות חסידים: כיתה אחת באה לחטוף שיריים, כיתה שניה באה לשמוע תורה, והכיתה השלישית אפוייה בליבי". לאחר שאמר זאת רבנו, פנה אל רבי נתן ולרבי נפתלי ואמר להם...

תשובה

שיחה - טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן...