הדף היומי - שיחת היום

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

צדיק

שיחה - אחר הפטירה הביא הבן את צוואת אביו לצדיק, ופתחו את הצוואה ובה היה כתוב: "הרי קודם ההסתלקות רואה אדם יותר את האמת. ובכן, אומר לך כעת שעומד אני לפני פטירתי...

אמת ואמונה

עצה - אמת ואמונה- הטבילה והטהרה במקוה, מסוגל לגדל ולהשלים את האמונה. אי אפשר לתקן בשלמות תאוות ממון כל זמן שלא זכה לשלמות האמונה, וכן להפך אי אפשר לזכות לאמונה שלמה כל זמן שלא ביטל תאוות ממון

אמת ואמונה

עצה - אמת ואמונה - עיקר מעלת ההסתכלות וראיית פני הצדיק, שזוכין על ידי זה לכל התיקונים המבוארים, הוא רק כשהוא באמת ובאמונה, שאז נקרא ראייה, כי כשרואה פני הצדיק ואינו מאמין בו...

התבודדות

עצה - התבודדות- ישראל על ידי תפילתם מעוררים רחמיו יתברך מעט מעט בכל פעם, עד שבמהרה יתעורר, כביכול, משנתו בבחינת (תהילים עח): "וייקץ כישן ה'", ויגאלנו במהרה...

בטחון

עצה – בטחון- כאשר נראה בחוש ברוב בני אדם, שכמה פעמים שהם רצים ורודפים מאוד אחר הפרנסה כמה זמנים ביגיעות גדולות ואין עולה בידם שום ריווח, ומאומה לא ישאו בעמלם, ואחר כך השם יתברך...

ברית

עצה – ברית- על ידי זיווג בקדושה מקיים כל העולם. וכן להפך, חס ושלום, אזי נולדים בנים שאינם הגונים, ואין כבודו יתברך נתגדל על ידם, ועל כן זה שלא קידש עצמו אז וגרם כל זה...

מועדים

עצה – מועדים- אותיות שניות של ש'א'ר הם אותיות ש'ב'ת', כי אחרי האות ש' יש את האות ת', ואחרי האות א' יש את האות ב', ואחר האות ר' יש את האות ש' – אותיות שבת למפרע...

מניעות

עצה – מניעות- לשבר כל המניעות הוא רק על ידי תוקף החשק והרצון כי המניעה לא באה כי אם בשביל החשק, כמבואר. ועיקר התגברות החשק של הקדושה הוא על ידי האמת...

אכילה

עצה - אכילה - עיקר אכילה דקדושה הוא כפי תיקון הברית, כי צדיק אוכל לשובע נפשו, וצדיק הוא מאן דנטר ברית קדישא כידוע. על ידי אכילה פגומה, בפרט על ידי אכילה של איסור...

מועדים

עצה – מועדים- עיקר קדושתו של אדם – כשמסגיר עצמו בתוך ביתו וחדרו בבחינת (ישעיה כו): "לך, עמי, בוא בחדריך", ונאמר (מיכה ו): "והצנע לכת עם אלוקיך", וזה בחינת השבח...

צדיק

עצה – צדיק- אמרו רבותינו ז"ל (אבות א): "עשה לך רב וקנה לך חבר". מובא בספרים, שמרמז הדבר על הקנה והקולמוס, שכותבים בו את הספרים הקדושים. וזה...

נגינה

עצה – נגינה- עיקר התחברות שני דברים הרחוקים זה מזה מאוד, שהם כמו שני הפכים, עיקר התחברותם הוא על ידי הניגון, ועל כן עיקר הדבקות וההתחברות לבורא עולם מזה העולם השפל והגשמי והנמוך מאוד...

צדקה

שיחה- אסתר המלכה בינונית היתה, לא ארוכה ולא קצרה (מגילה יג). העניין שאמרו רבותינו ז"ל: בשביל צניעות שהיתה ברחל אימנו זכתה ויצא...

תמימות

שיחה - נענה רבנו ואמר: "שני הדברים האלה אינם יכולים להיות ביחד, או שלוקחים את המעות מהאדם, או שלוקחים את האדם מהמעות", המשיך רבנו ושאל את רבי טוביה: "רבי טוביה, אמור נא לי...

התחזקות

שיחה - רבנו שמטיבעו לא התעקש על שום דבר, בפרט אחר חזרתו מארץ ישראל, כידוע, אמר: "הרי איני רואה כאן חתן! נו שיתן המחותן עשרת אלפים רענדלאך". סכום זה היה סכום עתק ורבנו העלה בכוונה כל כך את הסכום כדי...

תפילה

שיחה - והיה מרגיש ממש את הבושה על פניו. כמו מי שמתבייש מחברו מאוד, כי היה מרגיש שמתחיל מראה פניו להשתנות לכמה גוונים, כדרכם של המתביישים ממש בלי שום שינוי...

שלחו הודעה
לפניה מהירה לחנות האתר
לחצו וקבלו מידע והכוונה