הדף היומי - שמירת הלשון

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

חלק שני פרק ג – יד סיון

יד סיון - פרק ג – שמירת הלשון חלק שני - בו יבואר כמה פרשיות בתורה המדברים בזה - והנה אפילו לבסוף, כשינוקה מעוונותיו על ידי רוב היסורים וצרות שיסבול, ויזכה בשביל מצוותיו...

הקדמה – ה תשרי

ה תשרי - שמירת הלשון - הקדמה - ואף על פי כן ידע הקורא נעים, כי אפילו אם ימצא הספר הזה חן בעיניו בעזה"י, לא יחשוב שדי לו בידיעת החלק הזה בלבד, כי גם ידיעת השני חלקים...

הקדמה – א תשרי

א תשרי - שמירת הלשון - הקדמה - כתוב במשלי (כא, כג): "שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו". ולהבין העניין, מה שפרט הכתוב שמירת הפה והלשון למניעת צרה מהנפש יותר מכל העניינים...