מהות חג השבועות השם שבועות מלשון שבועה עמ”י נשבע הקב”ה לקיים את התורה אומר המדרש הלך הקב”ה לאומות העולם ושאלם אם אתם רוצים לקבל את התורה שאלו אומות העולם מה כתוב בה ענה להם הקב”ה לא תרצח לא תגנוב לא תחמוד. אמרו אומות העולם אין אנחנו יכולים לקיים כזאת תורה הלך הקב”ה ולא רצו לקבלה . בא לעמ”י עם התורה ושאלם :

אמרו נעשה ונשמע. נעשה את כל דברי התורה. מי הערבים שתקיימו את דברי התורה? בנינו הערבים שנקיים את התורה. בכל שנה ושנה הקב”ה שואל את עמ”י האם אתם רוצים לקיים את התורה? התורה ניתנת במתנה בחג מתן תורה זה אחד משמות החג רק אנחנו צריכים לקבל ולקיים את המתנה הנפלאה במשנה נאמר: “ותלמוד תורה כנגד כולם שקולה מצוות לימוד התורה כנגד כל המצוות” . התורה היא דרך להידבק בקב”ה בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין . האדם בעולם מלא יצרים אין לו את הכוח לעמוד בעולם הזה ללא התורה הקדושה. התורה אלוקית והיא נותנת את הכוח לעמוד בזה העולם בלא תגנוב לא תחמוד שמור את השבת . היא הדרך להידבק בבורא. מגילת רות קוראים בחג השבועות ולמה? מסירות נפש של גרה שהתקרבה לעם היהודי ובזכות מסירות הנפש זכתה שיצא ממנה מלך המשיח זכתה להיקרא אם המלכות קיום התורה צריך מסירות נפש. הארי ז”ל מבטיח שמי שיהיה ער כל הלילה ויעסוק בתיקון ליל שבועות לא יינזק כל השנה.