https://breslev.co.il/wp-content/uploads/2022/01/תרומות-1.jpg

זכר למחצית השקל

רבי חיים פלאג’י כותב  ומבטיח “כל מי שנותן מחצית השקל מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ולא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה, ואפילו נגזרה גזרה עליו או על בני ביתו היא מתבטלת.              

 

רבי חיים פלגי מבטיח עוד שמי שמקיים את מצוות זכר למחצית השקל מובטח לו שאינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה.

רבי חיים פלגי מסיים את הבטחתו בעניין מצוות זכר למחצית השקל במילים “המתמיד בה מידי שנה יראה זרע ויאריך ימים”

מצוות זכר למחצית השקל מופיעה בתורה והייתה קיימת בזמן בית המקדש.

בימים אלו הפך הדבר למנהג ומצווה שבצידה סגולות נפלאות.

 

בזמן שבית המקדש היה קיים היה משמש הכסף שנאסף לקורבנות ציבור . אותם קורבנות שנועדו לכפר על העם. בגלל שקורבנות אלו נועדו לכפר על כל העם קבעה התורה הקדושה שעל אחד, עני או עשיר יתרום מחצית השקל ויזכה לאותה כפרה. מכאן באה אמונם של חכמים שקיום מצוות זכר למחצית השקל מבטיח שמירה, הגנה וכפרת עוונות.

 

זריזים מקדימים למצוות והמהדרים נוהגים לקיים מצוות זכר למחצית השקל כבר בתחילת חודש אדר ועוד לפני פורים.

 חז”ל פרשו שיש לתת תרומה זו בחודש אדר, כדי להקדים את שקלי ישראל לשקלים שרצה המן לתת לאחשוורוש

 

הכסף הנתרם כחלק ממצוות זכר למחצית השקל למוסדות חוט של חסד של הרב שלום ארוש משמשים לתמיכה בלומדי התורה בישיבות ובכוללים של הארגון ולהפצת יהדות ואהבת ישראל במסירות נפש

­

"זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים: מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ, עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל, מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַה'" (שמות ל', י"ג)

"זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים: מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ, עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל, מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַה'" (שמות ל', י"ג)