הדף היומי - התלמוד הבבלי

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

מסכת פסחים דף ב

הדף היומי מסכת פסחים דף ב: אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה ובמה אמרו ב' שורות במרתף מקום שמכניסין בו חמץ...

מסכת עירובין דף קה

הדף היומי מסכת עירובין דף קה: אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו (דברי הימים ב כט) ויבאו הכהנים לפנימה בית ה' לטהר ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל ה' לחצר בית ה'...

מסכת עירובין דף צח

הדף היומי מסכת עירובין דף צח: מני ר"ש היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות אינו עומד בפני כתבי הקודש אימא סיפא רבי יהודה אומר אפילו אין מסולק מן הארץ...

מסכת עירובין דף צו

הדף היומי מסכת עירובין דף צו: ואיבעית אימא דכ"ע לצאת לא בעי כוונה והכא לעבור משום בל תוסיף קמיפלגי דתנא קמא סבר לעבור משום בל תוסיף לא בעי כוונה...

שלחו הודעה
לפניה מהירה לחנות האתר
לחצו וקבלו מידע והכוונה