מהקטן ועד הגדול – כולם יכולים לעשות את זה!

כולם יכולים לעשות את זה. הדבר אינו תלוי בשום דבר! לא בממון ולא בשום תנאים מיוחדים או אמצעים שונים, וכל מה שצריך לעשות הוא פשוט...לפתוח את הפה ולדבר!

3 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 06.04.21

כולם יכולים לעשות את זה. הדבר אינו
תלוי בשום דבר! לא בממון ולא בשום תנאים
מיוחדים או אמצעים שונים, וכל מה שצריך
לעשות הוא פשוט…לפתוח את הפה ולדבר!

 

 
השוויון האמיתי
 
על אחת מן המעלות המיוחדות של ההתבודדות אומר לנו רבינו הקדוש (ליקוטי מוהר"ן תנינא כ"ה) שהיא דבר השווה לכל נפש מקטן ועד גדול, כי כולם יכולים לנהוג בהנהגה זו, ואין הדבר מוגבל לבעלי מדרגה או ליחידי סגולה, או רק למי שהוא יודע ספר וכיוצא בזה, אלא כל אחד כפי מדרגתו, אפילו האדם הפשוט ביותר שרק מתחיל להתקרב אליו יתברך – כולם יכולים לנהוג בהנהגה זו ולהגיע על ידה למעלות רמות ביותר.
 
ובפרט שאת ההתבודדות עושים בשפה שרגילים בה, שאז הלב נמשך אחר הדיבורים מאוד, והאדם יכול לספר לבורא את כל אשר בליבו ולבקש ממנו את כל משאלותיו, בלי להיות מחויב לנוסח מסוים או למילים ספרותיות וכדומה, וכל שכן שהדבר מועיל למי שאינו רגיל בשפת הקודש, כגון אנשים שגדלו בחוץ לארץ, שאם ינסו להתפלל בשפת הקודש, בקושי יוכלו לפרש את שיחתם. אולם עתה, כשעושים התבודדות בשפתם הרגילה, כגון באנגלית, צרפתית, ספרדית וכו’, אזי קל להם לבטא את כל אשר בליבם.
 
כח גדול
 
אומר רבינו (שם צ"ח), שהדיבור עצמו יש לו כח גדול מאוד לעורר את לב האדם, וכאשר הוא מרבה לדבר דיבורי תפילה ותחנון אז למרות שבתחילה הוא מדבר בלי לב, ואף חוזר על אותו הדיבור שוב ושוב, בסופו של דבר הדיבור עצמו שמדבר נכנס בליבו ומעורר אותו. ויותר מזה אומר רבינו (שם צ"ו), שיש לדיבור כח בפני עצמו לפעול פעולות, עד שיכול ללחוש לרובה שלא יירה! והרובה לא יירה!
 
בתורה צ"ט אומר רבינו, שכאשר ה’ יתברך עוזר בהתבודדות, אזי ההתבודדות היא כמו שמדבר איש אל רעהו, כי כשה’ עוזר לאדם ומקרב אותו אזי הוא חש כזו קרבה וקשר עם בוראו, עד אשר מרגיש את נוכחות הבורא והקשבתו ממש, כאילו עומד לידו חבר טוב ואוהב.
 
עצת העצות
 
בתורה ק"א אומר רבינו, שעניין ריבוי התחינות ובקשות והתבודדות, כלומר לפרש שיחתו בינו לבין קונו, לבקש מלפניו שיקרבהו לעבודתו יתברך, הוא עיקר כלל ושורש ויסוד של כל העצות להתקרב לה’ יתברך, כי רק על ידי זה זוכים לנצח את המלחמה – את מלחמת היצר, ואם יהיה האדם חזק בזה, כלומר שיהיה אמיץ מאוד להתמיד ולהתפלל ולהתחנן לפני ה’ יתברך תמיד, יהיה איך שיהיה, בודאי ינצח במלחמה. אשרי לו.
 
ומסביר שם, מדוע העצה הזו היא עיקר ושורש ויסוד של כל העצות? זאת משום, שאף על פי שישנן עצות רבות להתקרב לה’ יתברך, וכולן טובות, נכונות ומועילות מאוד, אולם על פי רוב קשה מאוד לקיים את העצה עצמה, על כן העיקר הוא להרבות בתפילות ותחינות ובקשות, יהיה איך שיהיה, ואז ה’ יתברך יעזור לו לקיים גם את אותן העצות האחרות, ומלבד מה שזכה כבר להתקרב אל ה’ על ידי עצם התפילה אליו, עוד יזכה למדרגות נוספות ולקיום כל התורה כולה.
 
ההצלחה מובטחת
 
רבינו הקדוש אומר שם בלשונות (היבטים) רבים של חיזוק, וכלל הדברים שאם יהיה האדם חזק ואמיץ בעניין זה של התבודדות, תפילה ובקשה, אזי – כפי לשון רבינו: בודאי סוף כל סוף יענהו ה’ יתברך ויקרבו לעבודתו באמת, בודאי בלי שום ספק!
 
העצה הקלה ביותר
 
ובאמת דבר זה הינו פלא גדול! הרי עצה זו היא מן הקלות ביותר בעולם, כי מי לא יכול לפתוח את פיו ולדבר דיבורים אל ה’? הרי הדבר אינו תלוי בשום דבר – לא בממון ולא בשום תנאים מיוחדים או אמצעים שונים, אלא רק לפתוח את הפה ולדבר. אולם מכאן רואים את גודל מעלת הדבר, לפי המניעות הרבות שיש על זה, כי לעולם יש לאדם מלחמה על זה, ואפילו מי שמתבודד שנים רבות צריך בכל פעם להילחם על זה מחדש, שתהיה לו התבודדות כראוי, שלא יתעצל ולא יירדם, ולא יעשה גם את ההתבודדות כמצוות אנשים מלומדה, אלא יתחדש בכל פעם ויתעורר לדבר דיבורים מעומק הלב ולהתחנן בכל כוחו לה’ יתברך.
 
לכן אמרו רבותינו ז"ל (ברכות לב), שתפילה צריכה חיזוק, כמו שכתוב (תהלים כז): "קווה אל ה’, חזק ויאמץ לבך וקווה אל ה’", ופירש רש"י: ואם לא תתקבל תפילתך, חזור וקווה… וכן לעולם, עד ישקיף וירא ה’ משמים.
 
וצריכים לכפול ולשנות הדברים בכל יום מחדש, כי יש כמה וכמה מיני חלישות הדעת ובלבולים מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. לכן צריכים לחזור על זה אלפי פעמים, כדי שיתחזק ויתאמץ לעמוד על עמדו, להתפלל תמיד ולהתחנן לפני ה’ יתברך תמיד, יהיה איך שיהיה. נישא לבבנו אל כפיים אל א-ל בשמים, כי לא ייטוש ה’ את עמו ונחלתו לא יעזוב. חסדי ה’ כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו.
 
מכאן גם מבינים אנו, שאין לתמוה על כך שהעולם רחוקים מאוד ממעלת ההתבודדות, משום שלא מדברים מזה, אם כן, כיצד יתחזקו בני אדם לקיים מעלה זו? הרי דבר זה מצריך חיזוק מתמיד בלי שיעור וערך, וכדי שיוכל האדם להיות חזק ולקיים את העצה הזאת, שהיא עצת העצות, צריך הוא לשמוע שוב ושוב דיבורים והתעוררות גדולה מאוד באופן קבוע.
 
וממילא אנו מבינים את חשיבות ההתקרבות לצדיקי האמת המעוררים לעצה זו, שבכח שיחותיהם הרוויות והגדושות באמונה והתחזקות לתפילה, יוכל האדם להתחיל לכנוס בדרך ה’, ולחזור בתשובה באמת.
 
ה’ יתברך יזכנו להתקרב לצדיקים ולדרך התפילה וההתבודדות ונזכה לתשובה שלמה ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה