תכנית שיקום לאומית

גם אם אתה חושב שאתה לא יכול לצאת בעצמך, אתה כן יכול להשתתף במימון פעילות של קירוב. זו ההתנדבות שלך לבניית המשכן בדור הזה.

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 07.03.24

התשובה היא חידוש גדול. שורת הדין אומרת: “ייקוב הדין את ההר” – זה הדין ואין לזוז ממנו. הדין קובע את רף הענישה ואין מקום להקל בדבר.

אבל בורא עולם ברא לנו שהתשובה היא מעל כל החוקים והדינים. כאשר יהודי חוזר בתשובה ומגלה רצון להשתנות – הרי שהדין מתבטל בפני התשובה.

גם המשפט המודרני, באיחור של אלפי שנים, התחיל להכיר בתשובה כשיקול משפטי. כאשר נפסק כי הנאשם אכן אשם, ניגש השופט לקבוע את העונש על פי הקריטריונים הנקובים בחוק, וכל עורך דין פלילי יודע שאחד השיקולים המרכזיים על מנת להקל ככל שניתן בחומרת העונש היא נכונותו של הנאשם להשתלב בתכנית שיקום!

משה רבינו הוא עורך הדין המוצלח ביותר. הוא מייצג את עם ישראל בהצלחה בפני בוחן ליבות וכליות שחותמו אמת. בבית הדין הזה אי אפשר לתעתע. שם נמצאת האמת בטהרתה. לכן הטיעונים של משה רבינו חייבים להיות האמת לאמיתה.

משה רבינו לא מבקש רק “סליחה ודף חדש”. זה לא יעבוד. כי החטא מגלה שיש באדם יצר מרדנות, יצר רע חזק וסוחף מאוד, שמתעורר בכל פעם מחדש, והוא עתיד לחטוא שוב ושוב. ולכן מה שמשה רבינו מציע זו תכנית שיקום עמוקה לעם ישראל, בוא נפתור את הבעיה מהשורש.

וזה למעשה המשכן־־־

הכרזה חגיגית

כי פסק הדין הסופי בעניין חטא העגל ניתן ביום הכיפורים. ומיד למחרת, על פי חז”ל ורש”י על הפסוק “ויקהל משה את כל עדת בני ישראל”, מכנס משה את בני ישראל לאסיפה לאומית שבה כולם חייבים להשתתף.

משה רבינו עומד מן הסתם להכריז הכרזה חשובה מאוד. ואכן, משה מפתיע את העם ומציג את התכנית: הקמת פרויקט לאומי של תשובה – בניית משכן.

והתיקון שבהקמת המשכן הוא בשתי פנים: התיקון הראשון, הפשוט, הוא בעצם ההתנדבות: זה מרגש מאוד לראות את עם ישראל מתנדבים בהתלהבות למלאכת המשכן ומוחים את החרפה הגדולה שהייתה בתרומת הזהב לעשיית העגל. כמובא בפרשתנו, שתוך יומיים בלבד הכריזו כל בעלי המלאכה ש”מרבים העם להביא” – זהו, יש כבר יותר מידי!

תיקון עומק

אבל התיקון העיקרי הוא הרבה מעבר לכך. כל המהות של המשכן היא מהות של תשובה. עיקר עבודת המשכן היומיומית היא עבודת הקרבנות שכל כולה באה לכפר על החוטאים. ולתת מענה לחוטאים – זה התיקון והשיקום האמתי.

כי החטא לצערנו הרב הוא חלק מהחיים. המציאות היא שיש לנו יצר הרע ויש לנו בחירה, והבחירה היא שקולה מאוד, שזה מחייב לצערנו לחוות נפילות. משה רבינו פועל בשביל עם ישראל שיקום כזה שמעניק להם מקום, הוא המשכן, שבו הם יכולים בכל פעם להתחיל מחדש, לראות ניסים, להיפגש שום עם מציאות ה’, לחדש את האמונה, לחדש את כוח התפילה, להתעורר בתשובה שלימה, להתוודות ולבקש סליחה.

ולכן אומרים חז”ל שתמיד של שחר היה מכפר על כל עבירות הלילה ותמיד של בני הערביים היה מכפר על כל עבירות היום וכך עם ישראל היו תמיד בבחינת “נְשֻׂא עָוֹן”. וזה תמוה מאוד: וכי שני כבשים קטנים מכפרים את כל העוונות של כל עם ישראל?!

אלא בוודאי שלא היו אלה הכבשים בלבד, אלא המציאות הרוחנית של המשכן השרתה אווירה כל כך נעלה ומרוממת של תשובה בעם ישראל, שגם אלה שנפלו וחטאו היו מיד מתעוררים בתשובה וחוזרים מיד לה’ יתברך.

פתחון פה למייחלים לך

היום אין לנו משכן. ואם אין משכן, חייב להיות פרויקט שיקום חליפי. בלי פרויקט שיקום, אין לצדיקים, שהם עורכי הדין שלנו, שום טענה לבקש מה’ למחול לעם ישראל ולהמתיק מעליהם את הדין. אז מה אנחנו עושים עכשיו בימינו? מהו פרויקט השיקום של עם ישראל בדור הזה?

פרויקט השיקום הלאומי של עם ישראל הוא ההפצה – לצאת לעם ישראל ולהחזיר אותם בתשובה! כל עוד ישנם מפיצים ותהליך התשובה בעם ישראל מתקדם – יש לצדיקים טענה חזקה מאוד לה’ יתברך לביטול כל עונש: “בורא עולם, נכון שעם ישראל לא במצב הכי מזהיר בתחומים רבים, אבל הַ’נֶּאֱשָׁם’ רוצה בכל לבו נפשו ומאודו להשתקם. צריך לתת לו להזדמנות. והנה ראיה: אנחנו יוצאים לעם ישראל ורואים תוצאות. הצמא של עם ישראל אדיר. ההפצה פועלת את פעולתה. תן לנו זמן וכוחות וסייעתא דשמיא, ובסוף הקדושה תנצח…”

זה היה נכון גם לפני שמחת תורה, וזה נכון שבעתיים לאחר שמחת תורה. כולנו רואים את הפרץ הזה שמתפרץ החוצה כאש להבה. צימאון אדיר של אחינו ואחיותינו. רק לאחרונה התפרסם סקר שבו למעלה מתשעים אחוזים מעם ישראל מעידים שאמונתם לא נפגעה, ואצל למעלה משליש היא אפילו התחזקה מאז האסון, וכמעט כולם מרגישים שהזהות היהודית שלהם והחיבור שלהם לעם ישראל התחזק!

וההפצה היא המשכן של הדור, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב במפורש: “האיש המשתדל לקרב ולעשות נפשות, הוא בונה בחינת ‘היכל הקדש'”! כי העסק של הצדיקים לעורר את נשמות ישראל ולהחזירם בתשובה הוא הוא היכל הקודש כלומר המשכן, כי למעשה כל מטרת המשכן היא קירוב ישראל לאביהם שבשמיים!

ונתן לך רחמים

ומכאן נקרא שוב לכל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם, גדולים וקטנים:

זו העת לקום ולעשות למען עם ישראל! אסור לנו להשאיר את הנשמות הרעבות והצמאות ללא מענה. כל אחד יכול לתרום! לכל אחד יש מה לתת! גם אם אתה חושב שאתה לא יכול לצאת בעצמך, אתה כן יכול להשתתף במימון פעילות של קירוב. זו ההתנדבות שלך לבניית המשכן בדור הזה, לפרויקט הלאומי של השיקום של עם ישראל, ולתת פתחון פה לצדיקים לפעול ישועות ולהמתיק דינים מעל כל עם ישראל!

וכאשר אתה יוצא לעם ישראל אתה מזכה קודם כול את עצמך! כי “המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו”, אומרים חז”ל.

חידוש גדול ועצום ראיתי בעניין זה בספר “נחלת הגרשוני” לתלמיד ה”ייטב לב”:

כתוב בחז”ל שאין העולם מתקיים במידת הדין, לכן ה’ משתף את מידת הרחמים לקיום העולם.

הפעולה של הצדיקים להחזיר בתשובה ולזכות את ישראל היא פעולה של קיום העולם, ולכן היא ממשיכה לעולם הזה הרבה מאוד רחמים. נמצא שמי שמשתדל להחזיר אחרים בתשובה – הרי הוא שותף להורדת רחמים לעולם, וממילא הוא הראשון שזוכה לרחמים, וגם אם מגיע לו עונש חלילה, ה’ מרחם עליו.

אבל אם חלילה אינו חש לתיקון העולם – נמצא שהוא משאיר בעולם רק את מידת הדין, והתוצאה היא שאין מרחמים עליו כלל; ומכיוון שאינו מזכה את הרבים – בוודאי חטא בא על ידו, אומר הרב, ועל כל חטא שלו הוא ייתן את הדין במלואו, דין שלם ונצחי והוא לא יקום לתחיית המתים כדי שתתקים מידת הדין במלואה!

אלה דברים מזעזעים מאוד שאם לא היו נאמרים על ידי גדול בישראל, אין בכוחנו לאומרם. אבל את האמת הזו חייבים לצעוק: כולנו חייבים להשתדל בתיקון העולם, כולנו חייבים לקחת חלק בזיכוי עם ישראל. זה לא “תוספת נחמדה” לעבודת ה’ שלנו. זו לא רשות. אלא זו חובה קדושה שכל החיים שלנו ושל כל עם ישראל תלויים בה.

ושבת עד ה’

על פי זה מובן מדוע פותח משה רבינו את דבריו לכל עם ישראל דווקא בפסוקים על מצוות השבת. לכאורה המטרה הפשוטה של האסיפה היא להציג בפני העם את הציווי להקים משכן, מה קשורה השבת לכאן? ובכלל, זה הרי מיותר, כי בני ישראל כבר נצטוו על השבת לפני מתן תורה, במרה, ושוב נצטוו בהר סיני, והציווים על השבת נשנו בפרשות הקודמות, משפטים וכי תישא?

ואמנם חז”ל דורשים מכאן שאסור לחלל שבת לצורך בנית המשכן, אבל בכל זאת אם המטרה העיקרית שלך היא הכרזה על המשכן, תפתח בדבר העיקרי ובסוף תעיר את ההערות הנצרכות.

אלא חייבים לומר שמשה פותח בעניין השבת, כי השבת זו תכלית המשכן! תכלית המשכן היא התשובה ו”שבת היא בחינת תשובה מאהבה…” (ל”מ נח) וכן “תשובה שלימה היא שבת” (שם עט) וגם מטרת המשכן היא תשובה ושיקום. לכן השבת קשורה בקשר הדוק מאוד למשכן. ולכן הגאולה תלויה בשמירת השבת שאילמלי ישמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלין, כי הכול תלוי בתשובה – קדימה להפצה!

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה