כ”ה באלול – יום בריאת העולם

ביום כ"ה מתחילין לקרא במעשה בראשית בכל יום פרשה אחת, עד שביום ראש השנה קוראים את מעשה יום השישי ופרשת "ויכולו", וכמבואר בכף החיים (סימן תקפ"א אות כ"א).

8 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 14.09.20

כ"ה באלול – יום בריאת העולם

 

ביום כ"ה מתחילין לקרא במעשה בראשית בכל יום פרשה אחת, עד שביום ראש השנה קוראים את מעשה יום השישי ופרשת "ויכולו", וכמבואר בכף החיים (סימן תקפ"א אות כ"א).

 

כתב הגאון הקדוש רבי יוסף חיים, "הבן איש חי" זיע"א, בספרו לשון חיים (ח"א סימן ע"ח) וזו לשונו: ביום כ"ה באלול תזהר בו לקדשו ביותר, וסמוך לבין השמשות של ליל כ"ה תעשה טבילה (הכוונה לגברים) אחת להעביר רוח רעה ושניה לתקון עוון הכעס, ועוד חמש טבילות לקבל הארת חמישה אור דחסד, כי יום כ"ה באלול הוא היה יום רשון דשת ימי בראשית שנברא בו אור החסד, ותזהר כל אותה לילה ואותו היום מכעס, ומדברים בטלים, ולא תתענה בו אלא תאכל בלילה וביום לחם ובשר, ותברך ברכת המזון בכוונה, ותאכל בו מיני מתיקה, ותרבה בו צדקה, ותדליק אותה או אשתך באותה הלילה חמישה נרות, כנגד חמישה אור דחסד. שנאמר: "וירא אלוהים את האור כי טוב" (בראשית א,ד) ואם יזדמן אותו יום שמוציאין בו ספר תורה תעלה לספר תצורה בציבור. וקודם הדלקת נרות תאמר פסוקים אלו ובקשה זו..

 

אלו ימים של חסד שעוטפים אותנו ברחמים רבים. יש להדליק 5 נרות בצלחת עגולה כנגד 5 פעמים המיליה אור.

 

ע"פ הקבלה ביום זה מתקנים את אשר פגמנו בספירת החסד ובהדלקה אפשר לבקש את כל הבקשות מהשם יתברך. להתפלל ולבקש שבורא עולם יאיר לנו את המצבים החשוכים של עם ישראל וישלח לנו את משיח צדקנו בגאולת רחמים.

 

לומר בשמחה ובתחנונים את הפסוקים הבאים:

 

"ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור" (בראשית א,ג)

"אלוהים השיבנו והאר פניך ונושעה" (תהילים פ,ד)

"אלוהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה" (שם סז,ב)

"אל ה' ויאר לנו אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח" (שם קיח, כז)

"כי אתה תאיר נרי ה' אלוהי יגיה חשכי" (שם, יח, כט)

"כי עמך מקור חיים באורך נראה אור" (שם, לו,ו)

"בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני" (ישעיה ב,ה)

 

"יהיה רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתרחם עלי ועל אשתי ובני (האישה אומרת: על בעלי ובני) ותעמידנו בקרן אורה, ותאיר לנו בפנים מאירות באור פני מלך חיים. ותיתן לנו זרע קודש, בני צדיקים, חכמים ונבונים בתורה, תמימים וישרים וטובים. ותרחמנו ותחיינו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שתמלא משאלות לבנו לטובה לעבודתך".

 

 

"ויהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתקיים בנו הברכות אשר ציוות את אהרון ואת בניו על ידי משה עבדך, לברך את עמך ישראל באהבה, וככתוב: "וידבר ה' אל משה לאמור: דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" (במדבר ו, כב-כו)

 

 

אחר כך לומר את הפסוק הבא 10 פעמים: "ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום" (שמואל א, כה, ו)

 

ואת הפסוק הבא 17 פעמים: "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" (תהילים צא, יא)

"אנא ה' הושיענה נא" לומר פעמיים

"אנא ה' הצליחנה נא" לומר פעמיים

"אנא, אל נא הושיעה נא והצליחנה נא והרויחה נא אבינו אתה" לומר פעמיים

לומר 27 פעמים את אותיות הא' ב',

לומר 3 פעמים תהלים פו

….

 

כ"ה באלול יום הלילות התנא האלוקי הקדוש, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי.

 

רבי אלעזר בן רבי שמעון היה תנא בדור החמישי. מגדולי התנאים, ומחכמי הזוהר, בנו ותלמידו של התנא רבי שמעון בר יוחאי. ישב עם אביו 13 שנים במערה. לאחר פטירת אביו למד יחד עם חברו רבי, אצל רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע בן קרחה.

 

תלמידו של אביו הרשב"י הקדוש, חברו של ר' יהודה הנשיא, שעלה עליו בידיעת התורה. היה חשוב מאוד בעיני אביו, שמנה אותו בין בני העלייה המועטים, שאפילו אם רק שנים הם, הרי הוא ביניהם (סוכה מה:ב).

 

 

ממאמריו:

 

"כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע" (יבמות סה:ב);

 

 

אגדות:

 

אגדות מספרות על כוחו ועל גודל גופו. מסופר עליו שהיה בעל בשר, וכרסו הייתה רחבה מאוד, וכאשר היה עומד לעומת ר' ישמעאל בר' יוסי, שגם כרסו הייתה רחבה, היה צמד בקר יכול לעבור ביניהם מבלי לנגוע בהם (ב"מ פד:א).

 

היה לו תיאבון בלתי רגיל הרב לאכילה ושתייה. מצאו פעם מצאו ר' מאיר אוכל בשוק, וגער בו, והפסיק לאכול (ירושלמי מעשרות ג:ב).

 

פעם באו חמרים לעירו לקנות תבואה, וראו את ר' אלעזר יושב לפני התנור, ואמו מביאה ככרות, והוא אוכל, עד שאכל את כל הכיכרות. אמרו: ווי שנחש רע שורה במעיו של זה. כששמע דבריהם, לקח חמוריהם והעלם לראש הגג. הלכו ואמרו לאביו. אמר להם: אולי אמרתם לו דבר רע? ספרו לו המעשה. אמר להם: האם משלכם אכל? האם לא מי שברא אותו ברא מזונותיו עמו? אף על פי כן, אמרו לו משמי ויוריד לכם חמוריכם… (פסיקתא דרב כהנא צ:ב).

 

ר' אליעזר נתמנה על ידי הרומאים ללכוד גנבים ולמוסרם להם. הדבר עורר את התנגדות חכמי ישראל, וביניהם מורו ר' יהושע בן קרחה, שקרא לו: "חומץ בן יין! עד מתי אתה מוסר עמו של אלוהינו להריגה? שלח לו: קוצים אני מכלה מן הכרם. שלח לו: יבוא בעל הכרם ויכלה את קוציו".

 

בזמן מותו אמר לאשתו: יודע אני שרבנן כועסים עלי ולא יטפלו בקבורתי כהוגן, השכיביני בעלייתי ואל תפחדי מפני… לא פחות משמונה עשרה, ולא יותר מעשרים ושתים שנה, שכב בעלייה. עד שפעם אחת נראה להם רשב"י, אביו, לחכמים בחלום, ואמר להם: גוזל אחד יש לי ביניכם, ואי אתם רוצים להביאו אצלי. הלכו רבנן לטפל בקבורתו, אבל בני עכברא לא הניחו להוציאו משם, משום שכל אותן השנים, שהיה ר' אלעזר בר' שמעון בעלייתו, לא עלתה חיה רעה לעירם. פעם אחת, בערב יום הכיפורים, כשהיו בני עכברא טרודים, שלחו רבנן לבני בירי והעלו את מיטתו והביאו אותה למערת אביו (ב"מ פד:ב). במקורות ארצישראליים מסופר הדבר על בני מירון שרצו להביאו אצלם ובני גוש חלב עכבו בידם, ולבסוף נקבר במירון (פסיקתא דרב כהנא צד:א). עכברא, בירי, מירון וגוש חלב נמצאים בגליל העליון בקרבת צפת. המסורת מראה עד היום את קברם של רשב"י ור' אלעזר בנו במירון.

 

אחרי מותו רצה רבי לשאת את אלמנתו, אולם היא סירבה להינשא לו, באמרה: כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חול… שלח לה: נניח שבתורה היה גדול ממני, אבל במעשים טובים האם עלה עלי? שלחה לו: בתורה אם היה גדול ממך לא ידעתי, אבל במעשים יודעת אני, שהרי קיבל על עצמו ייסורים (ב"מ שם).

 

 

ר' אלעזר בר' שמעון מוזכר הרבה בזוהר, יחד עם אביו רשב"י. הם עומדים בזוהר במקום ראשי, כאבות תורת הסוד.

 

וכפי שאני תמיד כותבת להדליק נר לצדיק, לשים פרוטה לצדקה ולבקש מהצדיק שיהיה מליץ יושר, אם אפשרי גם לערוך סעודה לעילוי נשמת הצדיק אדרבא. זכרו, הצדיק לעולם אינו נשאר חייב. מבטיחה לכם!

 

 

 

כ"ה באלול – יום בריאת העולם

 

ביום כ"ה מתחילין לקרא במעשה בראשית בכל יום פרשה אחת, עד שביום ראש השנה קוראים את מעשה יום השישי ופרשת "ויכולו", וכמבואר בכף החיים (סימן תקפ"א אות כ"א).

 

כתב הגאון הקדוש רבי יוסף חיים, "הבן איש חי" זיע"א, בספרו לשון חיים (ח"א סימן ע"ח) וזו לשונו: ביום כ"ה באלול תזהר בו לקדשו ביותר, וסמוך לבין השמשות של ליל כ"ה תעשה טבילה (הכוונה לגברים) אחת להעביר רוח רעה ושניה לתקון עוון הכעס, ועוד חמש טבילות לקבל הארת חמישה אור דחסד, כי יום כ"ה באלול הוא היה יום רשון דשת ימי בראשית שנברא בו אור החסד, ותזהר כל אותה לילה ואותו היום מכעס, ומדברים בטלים, ולא תתענה בו אלא תאכל בלילה וביום לחם ובשר, ותברך ברכת המזון בכוונה, ותאכל בו מיני מתיקה, ותרבה בו צדקה, ותדליק אותה או אשתך באותה הלילה חמישה נרות, כנגד חמישה אור דחסד. שנאמר: "וירא אלוהים את האור כי טוב" (בראשית א,ד) ואם יזדמן אותו יום שמוציאין בו ספר תורה תעלה לספר תצורה בציבור. וקודם הדלקת נרות תאמר פסוקים אלו ובקשה זו..

 

אלו ימים של חסד שעוטפים אותנו ברחמים רבים. יש להדליק 5 נרות בצלחת עגולה כנגד 5 פעמים המיליה אור.

 

ע"פ הקבלה ביום זה מתקנים את אשר פגמנו בספירת החסד ובהדלקה אפשר לבקש את כל הבקשות מהשם יתברך. להתפלל ולבקש שבורא עולם יאיר לנו את המצבים החשוכים של עם ישראל וישלח לנו את משיח צדקנו בגאולת רחמים.

 

לומר בשמחה ובתחנונים את הפסוקים הבאים:

 

"ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור" (בראשית א,ג)

"אלוהים השיבנו והאר פניך ונושעה" (תהילים פ,ד)

"אלוהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה" (שם סז,ב)

"אל ה' ויאר לנו אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח" (שם קיח, כז)

"כי אתה תאיר נרי ה' אלוהי יגיה חשכי" (שם, יח, כט)

"כי עמך מקור חיים באורך נראה אור" (שם, לו,ו)

"בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני" (ישעיה ב,ה)

 

"יהיה רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתרחם עלי ועל אשתי ובני (האישה אומרת: על בעלי ובני) ותעמידנו בקרן אורה, ותאיר לנו בפנים מאירות באור פני מלך חיים. ותיתן לנו זרע קודש, בני צדיקים, חכמים ונבונים בתורה, תמימים וישרים וטובים. ותרחמנו ותחיינו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שתמלא משאלות לבנו לטובה לעבודתך".

 

 

"ויהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתקיים בנו הברכות אשר ציוות את אהרון ואת בניו על ידי משה עבדך, לברך את עמך ישראל באהבה, וככתוב: "וידבר ה' אל משה לאמור: דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" (במדבר ו, כב-כו)

 

 

אחר כך לומר את הפסוק הבא 10 פעמים: "ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום" (שמואל א, כה, ו)

 

ואת הפסוק הבא 17 פעמים: "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" (תהילים צא, יא)

"אנא ה' הושיענה נא" לומר פעמיים

"אנא ה' הצליחנה נא" לומר פעמיים

"אנא, אל נא הושיעה נא והצליחנה נא והרויחה נא אבינו אתה" לומר פעמיים

לומר 27 פעמים את אותיות הא' ב',

לומר 3 פעמים תהלים פו

….

 

כ"ה באלול יום הלילות התנא האלוקי הקדוש, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי.

 

רבי אלעזר בן רבי שמעון היה תנא בדור החמישי. מגדולי התנאים, ומחכמי הזוהר, בנו ותלמידו של התנא רבי שמעון בר יוחאי. ישב עם אביו 13 שנים במערה. לאחר פטירת אביו למד יחד עם חברו רבי, אצל רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע בן קרחה.

 

תלמידו של אביו הרשב"י הקדוש, חברו של ר' יהודה הנשיא, שעלה עליו בידיעת התורה. היה חשוב מאוד בעיני אביו, שמנה אותו בין בני העלייה המועטים, שאפילו אם רק שנים הם, הרי הוא ביניהם (סוכה מה:ב).

 

 

ממאמריו:

 

"כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע" (יבמות סה:ב);

 

 

אגדות:

 

אגדות מספרות על כוחו ועל גודל גופו. מסופר עליו שהיה בעל בשר, וכרסו הייתה רחבה מאוד, וכאשר היה עומד לעומת ר' ישמעאל בר' יוסי, שגם כרסו הייתה רחבה, היה צמד בקר יכול לעבור ביניהם מבלי לנגוע בהם (ב"מ פד:א).

 

היה לו תיאבון בלתי רגיל הרב לאכילה ושתייה. מצאו פעם מצאו ר' מאיר אוכל בשוק, וגער בו, והפסיק לאכול (ירושלמי מעשרות ג:ב).

 

פעם באו חמרים לעירו לקנות תבואה, וראו את ר' אלעזר יושב לפני התנור, ואמו מביאה ככרות, והוא אוכל, עד שאכל את כל הכיכרות. אמרו: ווי שנחש רע שורה במעיו של זה. כששמע דבריהם, לקח חמוריהם והעלם לראש הגג. הלכו ואמרו לאביו. אמר להם: אולי אמרתם לו דבר רע? ספרו לו המעשה. אמר להם: האם משלכם אכל? האם לא מי שברא אותו ברא מזונותיו עמו? אף על פי כן, אמרו לו משמי ויוריד לכם חמוריכם… (פסיקתא דרב כהנא צ:ב).

 

ר' אליעזר נתמנה על ידי הרומאים ללכוד גנבים ולמוסרם להם. הדבר עורר את התנגדות חכמי ישראל, וביניהם מורו ר' יהושע בן קרחה, שקרא לו: "חומץ בן יין! עד מתי אתה מוסר עמו של אלוהינו להריגה? שלח לו: קוצים אני מכלה מן הכרם. שלח לו: יבוא בעל הכרם ויכלה את קוציו".

 

בזמן מותו אמר לאשתו: יודע אני שרבנן כועסים עלי ולא יטפלו בקבורתי כהוגן, השכיביני בעלייתי ואל תפחדי מפני… לא פחות משמונה עשרה, ולא יותר מעשרים ושתים שנה, שכב בעלייה. עד שפעם אחת נראה להם רשב"י, אביו, לחכמים בחלום, ואמר להם: גוזל אחד יש לי ביניכם, ואי אתם רוצים להביאו אצלי. הלכו רבנן לטפל בקבורתו, אבל בני עכברא לא הניחו להוציאו משם, משום שכל אותן השנים, שהיה ר' אלעזר בר' שמעון בעלייתו, לא עלתה חיה רעה לעירם. פעם אחת, בערב יום הכיפורים, כשהיו בני עכברא טרודים, שלחו רבנן לבני בירי והעלו את מיטתו והביאו אותה למערת אביו (ב"מ פד:ב). במקורות ארצישראליים מסופר הדבר על בני מירון שרצו להביאו אצלם ובני גוש חלב עכבו בידם, ולבסוף נקבר במירון (פסיקתא דרב כהנא צד:א). עכברא, בירי, מירון וגוש חלב נמצאים בגליל העליון בקרבת צפת. המסורת מראה עד היום את קברם של רשב"י ור' אלעזר בנו במירון.

 

אחרי מותו רצה רבי לשאת את אלמנתו, אולם היא סירבה להינשא לו, באמרה: כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חול… שלח לה: נניח שבתורה היה גדול ממני, אבל במעשים טובים האם עלה עלי? שלחה לו: בתורה אם היה גדול ממך לא ידעתי, אבל במעשים יודעת אני, שהרי קיבל על עצמו ייסורים (ב"מ שם).

 

 

ר' אלעזר בר' שמעון מוזכר הרבה בזוהר, יחד עם אביו רשב"י. הם עומדים בזוהר במקום ראשי, כאבות תורת הסוד.

 

וכפי שאני תמיד כותבת להדליק נר לצדיק, לשים פרוטה לצדקה ולבקש מהצדיק שיהיה מליץ יושר, אם אפשרי גם לערוך סעודה לעילוי נשמת הצדיק אדרבא. זכרו, הצדיק לעולם אינו נשאר חייב. מבטיחה לכם!

 

 

 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה