תפילה למציאת זיווג

2 דק' קריאה
תפילה למציאת זיווג הרב שלום ארוש

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 23.01.23

אל ברוך גדול דעה

זכנו ברחמיך הרבים וגלה לנו בחסדיך העצומים את הצדיק האמת שהוא בעל דעת גדול זכנו למצוא אותו ולהתקרב אליו באמת, ולשמוע תורה מפיו הקדוש, ורחם על כל ישראל אשר קשה להם למצוא זווגם (ובפרט על פלוני בן פלונית), ועזור להם והושיעה להם מהרה שיזכו כל אחד ואחד למצוא זווגו האמיתי ההגון לו מן השמים חיש קל מהרה, בלי שום עכוב ובלי שום צער ויסורים כלל כי אין אתנו יודע עד מה, שום עצה ותחבולה איך לבקש הזווג לכל אחד כי אתה יודע כמה קשה לאדם למצוא זווגו האמיתי , כי כל הזווגים הם שני הפכים, ובפרט כי לפעמים הם בהפך גדול מאד, אשר קשה לזוגן כקריעת ים סוף, ואי אפשר לחברם ולזוגם כי אם על ידי הדעת האמתי המשדך כל השידוכים על כן צריכים לשמע תורה מפי הבר דעת האמיתי שהוא מחדש חידושים נפלאים בתורה, ומחבר ומיחד אתון רברבין ואתון זעירין, ומקשר ומשדך דברי תורה ממקום למקום, אשר על ידו נגמרים כל השידוכים שבעולם בסוד “כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו” ראשי תבות שידו”ך, אבל בעוונותינו הרבים נעלם מאתנו ולא נדע איך למצוא את הבעל דעת הקדוש הזה ולשמע תורה מפיו, ועתה מאין יבא עזרנו, על כן עינינו תלויות אליך לבד מלא רחמים יושב ומזוג זווגים, שתחמול על כל עמך ישראל הצריכים למצוא זווגם (ובפרט על פלוני בן פלונית), ותשלח לכל אחד מהרה זווגו ההגון לו מן השמים באמת, ותהייה כרצונו ותהיה לו לעזר ולהועיל, ויקוים בו ובכל הצריכים למצוא זווגם “מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה’ “

 

אבינו אב הרחמן רחם נא על כל אחד מעמך בית ישראל שיזכה למצא זיווגו בקרוב ממש ותהיה כרצונו ולא תהייה מנגדת אליו כלל חס ושלום, רק ידורו באהבה ושלום בקדושה ובטהרה כרצונך באמת ויזכו כל עמך בית ישראל לשמור את הברית קדש בקדשה גדולה באמת, אשר כל התורה כולה תלויה בזה, והוא עיקר הנסיון והבחירה של כל אדם בזה העולם, כאשר גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים ויזכה כל אחד ואחד להוליד מאשתו בנים ובנות דורות ודורי דורות עד עולם, וכולם יהיו חיים וקיימים לעבודתך וליראתך לאורך ימים ושנים טובים ויכירו וידעו אותך ואת גדולת צדיקיך האמיתיים אשר בהם בחרת, ויתגלה להם הדעת הקדוש שהשאירו כל הצדיקים בזה העולם ובכן תחננו ברחמיך הרבים ותעזרנו להעלות תפילתנו לפניך דרך השער והשבט השייך לשרש נשמתנו, אשר משם נחצבנו, כדי שתעלה תפילתנו דרך השער ההוא השייך לתפילתנו השמימה דרך ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש וקדשי קדשים, עד שתעלה תפילתנו למכון שבתך ויהיה כח לתפילתנו לעורר את המזל העליון השייך לשער ושבט של כל אחד ואחד מאתנו, וישפיע עלינו טובה וברכה, לברך את כל פרי האדמה ולהצליח את מעשי ידינו וחמל נא עלינו ועזרנו שיהיה זווגנו בקדשה גדולה כרצונך הטוב ותעזור לכל עמך בית ישראל ולכל יוצאי חלצינו לכל מי שצריך למצוא זווגו, שתזמין לו זווגו ההגון לו מן השמים ולא יתחלפו הזווגים, חס ושלום, בעוונותינו רק תעזור לכל בני עמך ישראל שכל אחד ימצא מהרה זווגו הראוי לו מן השמים באמת כפי שרשי הנשמות .

וזכנו ברחמיך הרבים לקשר כל תפילתנו לצדיקי אמת שבדור, אשר יש להם כח להעלות תפילתנו לפניך דרך השער והשבט השייך לכל תפילה ותפילה ותרחם עלנו ועל כל עמך ישראל, ותזמין לבנינו ולבנותינו זווגם ההגון להם מן השמים, ולא יתחלפו הזיווגים חלילה בעוונותינו, רק כל אחד יזכה למצא זווגו ההגון לו מן השמים (ובפרט לפלוני בן פלונית)

ותנחנו בדרך האמת תמיד, ונזכה לעשות שידוכים טובים והגונים באמת כרצונך הטוב, כמו שכתוב: “ומה’ אשה משכלת”: ותעזור להם ותושיעם שיזכו כל אחד ואחד למצא זווגו מהרה, זווגם ההגון להם מן השמים באמת ולא תהייה מנגדת כנגדו כלל, רק תהפך רצונה לרצון בעלה ולא יהיה בינהם שום שנאה ושום שינוי רצון כלל, וידורו באהבה ואחוה ורעות בשלום ושלוה באמת כרצונך הטוב.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה