הדף היומי - ההלכה היומית

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

הלכות ברכות קריאת שמע (המשך)

סימנים נט, ס – הלכות ברכות קריאת שמע (המשך)- א.ברכה שניה שהיא ברכת אהבת עולם, אינה פותחת בברוך, שהרי היא סמוכה ליוצר אור. ב.מנהג ספרדים לומר "אהבת עולם". ומנהג האשכנזים לומר "אהבה רבה". וכל זה בשחר

דין הפסק בסעודה

סימן קעח – דיני הפסק בסעודה- א. היושב בסעודה, לכתחילה לא יעקור ממקומו עד ברכת המזון, אפילו אם הניח מקצת חברים על השולחן, שיש לחוש שישכח לברך ברכת המזון...

דינ לקיחת תרופות בשבת

סימן שכח - דיני לקיחת תרופות בשבת (המשך) - א. הסובל מנדודי שינה ואינו יכול להירדם אלא על-ידי שיקח כדורי שינה, יש להקל לו ליקח כדורי שינה בשבת, כל שאי אפשר לו בלא זה.