שמירה עליונה פרשת לך לך

עם ישראל היקר, אחים ואחיות אהובים. כולנו רואים שהשעה היא זמן של חרון אף בעולם ר"ל, וירחם עלינו ה' מעתה שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו. וחכמינו מדריכים אותנו שבזמנים קשים שכאלה, זמני סכנה שבהם השטן מקטרג, צריכים להישמר לנפשותינו יותר מהרגיל כי כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית אינו מבדיל...

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 26.10.23

עם ישראל היקר, אחים ואחיות אהובים. כולנו רואים שהשעה היא זמן של חרון אף בעולם ר”ל, וירחם עלינו ה’ מעתה שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו. וחכמינו מדריכים אותנו שבזמנים קשים שכאלה, זמני סכנה שבהם השטן מקטרג, צריכים להישמר לנפשותינו יותר מהרגיל כי כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית אינו מבדיל…

עם זאת אומרים חז”ל שיש להתחזק יותר במצוות ובפעולות רוחניות הממשיכות על האדם שמירה, כגון ציצית ומזוזה ושמירת השבת ואמירת תהלים וביטחון בה’. ולשאלת רבים במה ניתן להתחזק כדי להמשיך על עצמנו ועל כל ישראל אחינו את השמירה הרוחנית שכולנו כל כך מצפים וזקוקים לה, נישא עינינו אל ההרים, לדבריו של רבי נחמן מברסלב שמתייחס לכך בליקוטי מוהר”ן בתורה ל”א.

בזמן חז”ל ולא מעט גם בימינו, זמני הסכנה הגדולים ביותר היו בדרכים כי “כל הדרכים בחזקת סכנה” ו”השטן מקטרג בשעת סכנה”, כמו שאומר יוסף לאחיו: “אל תרגזו בדרך”. בתורה זו מדבר רבינו על סכנות הדרכים ומונה כמה וכמה דברים המגנים ושומרים מפני סכנת הדרכים, וזה נכון כאמור לכל הסכנות ונצרך מאוד לימינו אנו.

דבר ראשון: שמירת הברית והצניעות.

כתוב בתהלים: “אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו”, כשאין פריצות אין צווחה, והצווחות הן כל אותן סירנות ואזעקות וצווחות השבר על כל מה שאנחנו עוברים.

והצניעות והקדושה נצרכות עוד יותר בשעת מלחמה, כמו שמזהירה התורה ביתר שאת על הקדושה והטהרה במחנה ישראל: “והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך” כי כל הניצחון שלנו הוא רק בזכות זה שה’ “מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת איביך לפניך”.

כל גבר ואישה, בחור ובחורה, שמקבלים עליהם קבלות טובות בנושא שמירת הברית והצניעות והקדושה ממשיכים הגנה ושמירה על עצמם ועל כל עם ישראל. והעצה העיקרית היא לקבל על עצמנו להתפלל יום יום על הקדושה.

דבר שני: אמונה.

אמונה היא תכלית העולם, ורבינו מדגיש גם כאן וגם במקומות אחרים שכל הקלקול שיש בעולם וכל החרון אף – הכול מתחיל מפגם האמונה, ולכן האמונה היא התיקון המושלם והמתקת הדינים המושלמת וממילא שמירה מכל קטרוג.

והאמונה השלימה היא האמונה שה’ אוהב אותך, שכל אחד מעם ישראל יאמין שה’ אוהב אותו. האמונה השלימה היא שכל אחד יאמין שהוא בידיים של ה’ ולא ייארע לו כל רע.

רק מתוך האמונה הזאת אפשר לחיות חיים מלאים של אמונה.

מהם חיים של אמונה? חיים של אמונה הם חיים שבהם האדם חי בקשר מתמיד עם הבורא, הוא כל הזמן בקשר: תודה ותפילה, כמו שאומרת המשנה: “נותן הודיה לשעבר וצועק לעתיד לבוא”. על כל צעד ושעל הוא מודה, על כל חסד קטן הוא אומר תודה – ומיד נושא תפילה ומתפלל על העתיד ועל כל עם ישראל.

רואים את זה בפרשה שלנו מאברהם אבינו, שבכל מסעותיו הוא מודה ומתפלל.

ה’ נגלה אליו ומבשר לו שלזרעו ייתן את הארץ – הוא מיד בונה מזבח ומודה לה’ על עצם גילוי השכינה ועל הבשורה! הוא מגיע לבית אל ובונה מזבח כדי להתפלל על עם ישראל בעוד דורות רבים שראה שעתידים להיכשל שם בעוון עכן.

נמצא שכל אותם מזבחות שבנה אברהם היו הודיות ותפילות. ויש לכם דוגמאות נוספות רבות בכל הפרשיות של אברהם אבינו שהיה ראש למאמינים. ומכאן אנו רואים שכל מעייניו של אברהם אבינו היו להודות לה’ על כל חסד שעושה איתו, ולהתפלל לא רק על עצמו אלא על כל הדורות קדימה. כך נראים חיים של אמונה.

כמו כן אומרים המפרשים שהקריאה של אברהם בשם ה’ על המזבחות מתפרשת גם כהפצת אמונה לכל הגויים, כמו שמלמדים חז”ל שאברהם לימד את כל העולם להודות לה’ יתברך וגייר גרים רבים מאוד.

דבר שלישי: צדקה.

הצדקה היא סגולה לכל דבר טוב. “וצדקה תציל ממוות” אומר החכם באדם בספר משלי. “תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה” אומרים חכמינו הקדושים. ומובא בתיקוני הזהר הקדוש בקטע שאומרים לפני תפילת כל נדרי: “יש מי שפורע בממונו ויש מי שפורע בנפשו”, כלומר כאשר נגזר על האדם לפרוע את חובותיו כלפי שמים, כדאי לו לפרוע ממונו ולחסר ממנו לצדקה, מאשר שיגבו את החוב באופן אחר ר”ל.

ואשרינו שאנו רואים את עם ישראל מתגייסים בכל כוחם לתת ולעזור ולהשפיע הן לחיילים והן לתושבי הדרום והן לפצועים ולמשפחותיהם. והחסד שאין לתאר במילים שהוא גמילות החסד בגופם של כל אותם מאות אלפי החיילים שעזבו את משפחותיהם ואת מקומות עבודתם ובאים להגן ולשמור על כל אחינו בית ישראל בנפשם ממש.

אין ספק שזכות החסד העצום שקורה כעת בכל עם ישראל ואחדות הלבבות, וריבוי האהבה – מזעזעים את כל שערי השמיים, ומכשירים את הדרך בפני התפילות שלנו עם התפילות של כל הדורות לעלות למרום ולפעול גאולה שלימה ברחמים כאן ועכשיו.

ובכלל הצדקה היא הפצת חוברות וספרים של אמונה, כי החוסר האמתי והעיקרי בחיים הוא חסרון הדעת כי “דעת קנית מה חסרת”. אנחנו מתמודדים עם מציאות קשה, ועיקר הכוח להתמודד מגיע מהאמונה הקדושה, מהדעת שממנה כל הנחמה והכוח להמשיך הלאה למרות הכול.

ואומר רבי נחמן דבר מדהים: שכאשר אדם מקבל דעת ויוצא מקטנות המוחין לגדלות המוחין נמתקין הדינים ונמשיכין חסדים ורחמים! ולכן אומר הפסוק: “אשרי משכיל אל דל (כלומר כשנותנים דעת לעני מן הדעת) – ביום רעה ימלטהו ה'”. ה’ ימלט ויציל את כולנו מן הרעה שהתרגשה עלינו.

דבר רביעי: כיסופין טובים.

ישנו מזמור תהלים שמסוגל מאוד לשמירה בדרכים ובכל עת צרה והוא נקרא בלשון חז”ל “שיר של פגעים” הידוע כמזמור צ”א “יושב בסתר עליון”. המזמור כולו מדבר על שמירה עליונה ומופלאה ומפלה מוחלטת וניצחת לכל אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתינו. ולמותר לציין שזה הזמן להתחזק באמירת תהלים בכלל, ובפרט מזמורים של אמונה וביטחון כמו המזמור הזה שכולו שמירה.

ובסוף המזמור אומר דוד המלך ע”ה: “כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי”. ואומר רבי נתן בספר הקדוש ליקוטי הלכות על פי הזהר הקדוש שבפסוק הזה נמצא הסוד של השמירה העליונה: החשק והכיסופין דקדושה! רצונות קדושים!

וזה כמובן כולל את ספר תהלים שכולו ערגה וכיסופין לה’ ולתורה, וזה כולל את התפילה וההתבודדות של כל אחד ואחד שמבקש להיות כרצון ה’. דוד המלך עליו השלום היה גדול הכוספים והמתפללים לה’, כמו שאמר “ואני תפילה”, ובזכות זה היה גדול גדול הלוחמים והמגנים על עם ישראל מפני כל הקמים עליהם לרעה.

עם ישראל היקר, כולנו בצרה הזאת יחד כאיש אחד, וה’ איתנו בצרתינו כמו שנאמר: “עמו אנוכי בצרה”. אשרי ואשרי כל מי ששם את צרות ישראל לנגד עיניו ועושה כל שביכולתו בגשמיות וברוחניות למען אחינו בית ישראל לשמירתם להצלתם ולגאולתם ופדות נפשם.

שה’ ישמור על כולנו ונזכה לראות ישועות גדולות ברחמים בקרוב.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה